• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Regionale samenwerking tussen onderwijs en gemeenten

  Met het project Regionaal OnderwijsBeleid (ROB) ondersteunde de VNG tussen 2015 en 2017 initiatieven voor regionale samenwerking tussen gemeenten, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en overige actoren, waaronder werkgevers. Gemeenten en onderwijs hebben sinds 2015 meer ruimte om samen in te zetten op doorgaande onderwijsloopbanen. Bijvoorbeeld door verbindingen aan te brengen tussen passend onderwijs, jeugdhulp, Wmo en de aanpak van uitval en jeugdwerkloosheid. De samenwerking tussen deze partijen richt zich op het bieden van kansen voor jongeren in de regio op een optimale schoolloopbaan en een succesvolle start op de arbeidsmarkt.

  Deze website wordt niet meer bijgehouden. Wel is er informatie terug te vinden over inhoudelijke vraagstukken en pilotregio’s waar in de projectperiode regionale samenwerking is gestart. Daarnaast is er informatie opgenomen over hoe regionale samenwerking georganiseerd kan worden, startend vanuit een heldere ambitie. Algemene informatie, zoals veelgestelde vragen, publicaties en handzame tips of tools, zijn te vinden in de bibliotheek. Er is tevens informatie te vinden over onze experts en over de scholingsmodules die in het kader van het project werden aangeboden.

  Vragen
  Bij specifieke vragen rondom regionaal onderwijsbeleid, de aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt, jeugdhulp of andere gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met onderwijsonderzoeks- en adviesbureau Oberon.

   

  • Inhoudelijk vraagstuk / 09-06-16
   Bij dalende leerlingenaantallen biedt samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten binnen een regio een basis voor een goede instandhouding en spreiding van het onderwijsaanbod in het vo, speciaal onderwijs en mbo.
   Lees meer
   Inhoudelijk vraagstuk / 09-06-16
   Een goede aansluiting tussen het vmbo en mbo is in eerste instantie een verantwoordelijkheid voor het onderwijs zelf. Het is bij uitstek een onderwerp dat om regionale afstemming vraagt. Het is een onderwerp waarbij er ook voor gemeenten meerwaarde is te behalen.
   Lees meer
   Inhoudelijk vraagstuk / 09-06-16
   De basis voor het voorkomen en aanpakken van verzuim en uitval ligt bij een goede uitvoering van de eigen taken: goed onderwijs en een goede uitvoering van leerplicht en RMC. Bij jongeren met meervoudige problemen is regionale samenwerking noodzakelijk.
   Lees meer
  • Inhoudelijk vraagstuk / 09-06-16
   Scholen voor v(s)o en mbo hebben vaak te maken met vele wijkteams in meerdere gemeenten voor leerlingen met een zorgvraag. Regionale samenwerking bespoedigt een samenhangende aanpak van onderwijsgerelateerde ondersteuning en zorg voor de jongere in gezin en omgeving.
   Lees meer
   Inhoudelijk vraagstuk / 09-06-16
   Jongeren uit het VSO, PrO en de entreeopleiding hebben vaak een extra steun in de rug nodig om een succesvolle overstap naar een baan te kunnen maken. Regionale afstemming tussen onderwijs, gemeenten en arbeidsmarkt helpt hierbij.
   Lees meer
   Inhoudelijk vraagstuk / 09-06-16
   Vele jongeren met een beperking die een beroepsopleiding volgen in het mbo vallen uit, halen geen diploma en hebben vervolgens problemen om werk te vinden. Ook voor hen die wel een diploma halen, is het vaak moeilijk passend werk te vinden. Samenwerking van gemeenten en onderwijs rondom stage en overgang naar werk helpt.
   Lees meer
  • Inhoudelijk vraagstuk / 09-06-16
   Vo, PrO en mbo vissen in dezelfde regionale vijver om stageplekken voor eigen leerlingen te bemachtigen. Regionale afstemming, waarbij gemeenten als neutrale partij een begeleiden rol kunnen spelen, kan het vinden van stage- en werkplekken vergemakkelijken.
   Lees meer
   Inhoudelijk vraagstuk / 09-06-16
   In Nederland was lange tijd het streven om jongeren in een kwetsbare positie, al dan niet met extra begeleiding, een startkwalificatie te laten halen. Voor jongeren die het niet lukt een startkwalificatie te behalen ontstaan nu initiatieven die zich richten op het kwalificeren voor de arbeidsmarkt.
   Lees meer
   Inhoudelijk vraagstuk / 09-06-16
   De aanpak van het voortijdig schoolverlaten is succesvol geweest: steeds minder jongeren verlaten zonder startkwalificatie het onderwijs. Toch zijn er landelijk nog tienduizenden jongeren die geen werk hebben en geen afgeronde opleiding. Voor gemeenten vormen zij een moeilijke doelgroep.
   Lees meer
  • Inhoudelijk vraagstuk / 09-06-16
   Ontwikkelingen in vmbo en mbo maken dat opleidingen meer en meer gericht zijn op de vragen van de regionale arbeidsmarkt. Regionale samenwerking, waarbij gemeenten als grote werkgever en actor in economische ontwikkelingen een rol spelen, bieden mogelijkheden om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te versterken.
   Lees meer