• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Filters

  Zoekresultaten (1-10 van 32)

  Inhoudelijk vraagstuk
  10. Regionale arbeidsmarkt

  …Regionale arbeidsmarkt Veel jongeren slagen er niet in om na hun beroepsopleiding werk te vinden of werk te behouden. Vaak denken we daarbij aan jongeren die vanwege persoonlijke problemen geen baan kunnen krijgen. In veel gevallen gaat het echter om iets anders: de beroepsopleiding die men heeft gevolgd, biedt onvoldoende perspectief op werk. HOE kan regionale samenwerking helpen? Ontwikkelingen…

  Meer
  Voorbeeld
  Den Haag: van PrO/VSO naar arbeidsmarkt

  Hoe kan ik als gemeente scholen (vso en pro) ertoe bewegen tot meer gezamenlijke en innovatieve voorstellen te komen gericht op het versterken van de voorbereiding op werk van deze leerlingen? In de gemeente Den Haag heeft ROB een van de beleidsmedewerkers onderwijs ondersteund bij het ontwikkelen van de gemeentelijke visie op innovatiekracht van PrO en VSO in…

  Meer
  Voorbeeld
  Haaglanden: PrO naar arbeidsmarkt

  Pilot regio Haaglanden In de regio Haaglanden ondersteunen twee adviseurs vanuit ROB de voorbereiding van een regionale bijeenkomst voor PrO-scholen, entree-opleidingen, gemeenten en andere partijen, over het perspectief op werk voor leerlingen uit het praktijkonderwijs. Doel van de bijeenkomst is het delen van kennis over de loopbanen van jongeren om te komen tot een gezamenlijke visie en afspraken….

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  5. Uitstroom PrO, VSO, entree

  …tijdens de eerste periode op de arbeidsmarkt. Regionale afstemming tussen onderwijs en gemeenten is van groot belang om deze transitie succesvol te laten verlopen. HOE kan regionale samenwerking helpen? Transitie gaat uit van de loopbaan van de jongere. Het omvat zowel een deel van de opleiding, als de overgang naar werk en het behoud van werk. Per definitie zijn daardoor…

  Meer
  Veelgestelde vraag
  Waar gaat Regionaal Onderwijsbeleid over?

  …Regionaal Onderwijsbeleid gaat over samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en arbeidsmarkt rondom thema’s die hen (regionaal) verbinden. Eind 2014 is de VNG een meerjarig ondersteuningtraject ‘Van onderwijs naar arbeidsmarkt: Naar nieuw regionaal onderwijsbeleid’ gestart. De VNG wilde gemeenten motiveren en ondersteunen om in samenwerking met onderwijs en werkgevers in de regio een nieuwe invulling te geven aan regionale samenwerking op…

  Meer
  Pagina
  Visiestuk

  …voor wie extra ondersteuning nodig is in het mbo, of jongeren die via vso of praktijkonderwijs voorbereid worden op de arbeidsmarkt. Jongeren in het reguliere VO (vmbo, havo, vwo) stromen in de regel door naar vervolgonderwijs, niet naar de arbeidsmarkt. Overigens geldt ook voor die groep de afbakening doelgroep passend onderwijs. Op de eerste plaats heeft het te maken met…

  Meer
  Pagina
  Van school naar werk

  …voor wie extra ondersteuning nodig is in het mbo, of jongeren die via vso of praktijkonderwijs voorbereid worden op de arbeidsmarkt. Jongeren in het reguliere VO (vmbo, havo, vwo) stromen in de regel door naar vervolgonderwijs, niet naar de arbeidsmarkt. Overigens geldt ook voor die groep de afbakening doelgroep passend onderwijs. Op de eerste plaats heeft het te maken met…

  Meer
  Veelgestelde vraag
  Welke plichten hebben VSO en praktijkscholen in het bieden van nazorg aan hun leerlingen?

  …de arbeidsmarkt of het functioneren in een vorm van dagbesteding. De praktijkscholen (PrO) is gesteld dat de school de leerling ‘enige vorm van nazorg verleent na het verlaten van de school (ambulante begeleiding, job coaching, en dergelijke)’. Dit doen de scholen gedurende een periode van een jaar na het verlaten van de school. Ze volgen leerlingen gedurende een periode van…

  Meer
  Voorbeeld
  Drenthe: het Toekomstloket

  …Pilot regio Noord- en Midden-Drenthe: Toekomstloket – Regionaal schakelpunt onderwijs-zorg-arbeidsmarkt In Drenthe is ingezet op de doorontwikkeling van het reeds bestaande Toekomtsloket. De doorontwikkeling moet leiden tot een schakelpunt voor jongeren van 12-27 jaar in de regio. De contactgemeente Assen (RMC) heeft daarin het voortouw genomen. Uitgangspunt is ‘Lokaal als het kan, regionaal als het moet’. De focus ligt…

  Meer
  Pagina
  Pim Kalkman

  …Pim Kalkman werkt als adviseur op het gebied van onderwijs- en arbeidsmarktbeleid voor lokale, regionale en landelijke partijen. Hij neemt in deze opdrachten zijn ervaringen op lokaal bestuur, arbeidsmarktbeleid, onderwijs en jeugdbeleid mee. Pim heeft op verschillend niveau leiding gegeven en bestuurlijke verantwoordelijkheid gedragen op de genoemde terreinen. Zo heeft hij gewerkt als directeur in het beroepsonderwijs, als projectleider…

  Meer