• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Filters

  Zoekresultaten (11-20 van de 32)

  Organisatorisch vraagstuk
  Organisatie

  …netwerken zijn bovendien kansrijker, omdat partners elkaar al kennen en vertrouwen is opgebouwd. Er zijn verschillende regionale samenwerkingsverbanden, elk met eigen taken, wettelijke basis, bekostigingsbronnen en regio-indeling. In de bijlage vind je de meest relevante regionale samenwerkingsverbanden voor regionaal onderwijsbeleid, zoals de arbeidsmarktregio, de RMC-regio of het samenwerkingsverband passend onderwijs vo. Daarnaast is het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) een…

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  6. Uitstromen met beperking

  …oriënteren op werk, stage gaan lopen en de afronding van de opleiding in zicht is. De transitie loopt door nadat jongeren de school verlaten en de overstap naar de arbeidsmarkt hebben gemaakt. Het vinden en behouden van werk staan dan centraal. Vanuit dit transitie-denken wordt duidelijk dat voor de overgang samenwerking noodzakelijk is: meerdere partijen zijn betrokken en medeverantwoordelijk voor…

  Meer
  Pagina
  Experts

  …Het project Regionaal Onderwijsbeleid is een ondersteuningstraject voor gemeenten. Diverse experts ondersteunen gemeenten en/of regio’s bij het versterken van de regionale samenwerking rondom onderwijs-arbeidsmarkt-zorg. Het project wordt in opdracht van de VNG uitgevoerd door een consortium van drie bureaus: Oberon onderzoek & advies Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt Densa adviseurs Het ondersteuningsteam Regionaal Onderwijsbeleid ondersteunt pilotregio’s en kan ook uw vragen…

  Meer
  Pagina
  Home

  …jeugdhulp, Wmo en de aanpak van uitval en jeugdwerkloosheid. De samenwerking tussen deze partijen richt zich op het bieden van kansen voor jongeren in de regio op een optimale schoolloopbaan en een succesvolle start op de arbeidsmarkt. Deze website wordt niet meer bijgehouden. Wel is er informatie terug te vinden over inhoudelijke vraagstukken en pilotregio’s waar in de projectperiode regionale…

  Meer
  Voorbeeld
  Flevoland: jongeren in kwetsbare positie

  …te beleggen bij het regionaal werkbedrijf, waardoor een stevige regionale agenda gevoerd kan worden. De bedoeling is de aanpakken concreet te verbinden en uit te werken in een regionaal actieplan. In dit regionaal actieplan is aandacht voor de regionale en lokale inzet van gemeenten en hun partners om het arbeidspotentieel en de arbeidsmarkt van Flevoland ten volle te benutten….

  Meer
  Nieuws
  Van School naar Werk

  …Voorbeelden en praktische adviezen over het versterken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dat is de kern van de brochure ‘Van School Naar Werk’ die onlangs is uitgebracht. De brochure Van School Naar Werk is het resultaat van een project dat voortvloeide uit de zogenoemde PPJ-werkagenda. In deze werkagenda werkten onder meer de ministeries van OCW en SZW,…

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  7. Stages en werkplekken

  Stages en werkplekken In de route naar werk is het leren in en van de praktijk een onmisbare schakel. Het vinden van voldoende en passende stage- en leerwerkplekken is een uitdaging voor scholen. Dit geldt met name voor specifieke doelgroepen en specifieke opleidingen. Juist voor bijvoorbeeld jongeren met een beperking of leerlingen in het VSO en PrO is…

  Meer
  Voorbeeld
  Nijmegen: passend werk

  Pilot regio Nijmegen: Voorfase van mbo naar passend werk In de regio bestaat zorg over de kansen van jongeren met een beperking in het mbo 2-4. Uit onderzoek blijkt dat zij grote moeite hebben met de overgang van school naar werk. Nieuwe wetgeving, zoals de Participatiewet, Passend Onderwijs en de Banenafspraak, biedt kansen, maar baart ook zorgen. Een…

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  3. Verzuim & uitval

  …gezamenlijke, regionale visie op over het verbinden van de regionale vsv-aanpak met overige regionale plannen tussen gemeente, onderwijs en arbeidsmarkt. Maak met elkaar bestuurlijke, meerjarige afspraken over regionale aanpak, organisatie, financiering/budgetbewaking en eventuele borging. Verbreed maatregelen en monitoring vsv naar de doelgroepen PrO en VSO. Zorg met elkaar dat organisaties en mensen elkaar en elkaars expertise kennen (intern en extern;…

  Meer
  Voorbeeld
  IJsselvecht: regionale agenda jongeren

  …Pilot regio IJsselvecht: samenwerking werkbedrijf en RMC In deze pilot draait de ondersteuning om de samenwerking tussen het regionaal werkbedrijf en RMC verder te versterken met concrete acties op het gebied van (o.a.) jongeren in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De samenwerkende partijen willen een strategische regionale agenda opstellen voor jongeren in een kwetsbare positie. Om dit vorm…

  Meer