• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Filters

  Zoekresultaten (1-9 van 9)

  Pagina
  Vraagstukken

  Vraagstukken in regionale samenwerking onderwijs-zorg-arbeid Jongeren in de regio kansen bieden op een optimale schoolloopbaan en een succesvolle start op de arbeidsmarkt – daar gaat het om. Regionale samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, werkgevers en overige partners maakt het mogelijk meer kansen te creëren. Dat is van belang, met name voor die jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. Kansen kunnen…

  Meer
  Agenda
  Diverse data: module ‘Regionale samenwerking onderwijs, zorg en werk’

  …te delen over het waarom, wat en hoe van regionale samenwerking tussen onderwijs, zorg en werk, waarin jongeren in een kwetsbare positie centraal staan. Hierbij delen wij voorbeelden uit de praktijk met aandacht voor valkuilen en succesfactoren op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoerend niveau. actuele vraagstukken van deelnemers te behandelen. We delen onze kennis en ervaringen op de vraagstukken en deelnemers…

  Meer
  Pagina
  Trainingen en scholingsmodules

  …een dergelijke training deel te nemen. De scholingsmodule ‘Regionale samenwerking onderwijs, zorg en werk‘ door Oberon en KBA. Bij deze module staan kennisdeling en het behandelen van actuele vraagstukken van de deelnemers centraal. U ontvangt meer informatie over het waarom en hoe van samenwerking. Daarnaast is er de mogelijkheid om uw eigen situatie te bespreken. De training vindt op diverse…

  Meer
  Voorbeeld
  Zuid Limburg: inrichting zorgknooppunt

  …Pilot regio Zuid Limburg De pilot Zuid Limburg betreft ondersteuning van de werkgroep Passend Onderwijs-Jeugdzorg Zuid Limburg met voorbeelden en informatie uit de rest van het land. Doel van de werkgroep is het ondersteunen van po, vo, mbo en gemeenten, bij het inrichten van een zorgknooppunt dat het zorgadviesteam vervangt en wordt uitgebreid met extra partijen. Vraagstukken van de…

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  10. Regionale arbeidsmarkt

  …kiezen voor opleidingen met werkperspectief. Veel gemeenten vervullen een verbindende rol als het gaat om de inzet van scholen en bedrijven voor de loopbaanoriëntatie en beroepskeuze van jongeren. De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt is primair een zaak van scholen en bedrijven. Gemeenten hebben echter op verschillende manieren ook met dit vraagstuk te maken. Vanuit het economisch beleid stuurt men op een sterke…

  Meer
  Pagina
  Hoe

  …Stappen in de regionale samenwerking Regionaal onderwijsbeleid draait om het optimaliseren van schoolloopbanen en de overgang van school naar werk van jongeren. Onafhankelijk van de verschillende inhoudelijke vraagstukken zult u als gemeente bij regionale samenwerking moeten bepalen met welke ambitie u erin stapt, met wie u aan de slag gaat en hoe u dit gaat organiseren: Een heldere ambitie…

  Meer
  Nieuws
  Handreiking Zicht op jongeren

  …beschikbare data: Het gaat niet om het verzamelen van nieuwe data, maar om het ontsluiten en combineren van gegevens die elders (bij collega’s binnen de gemeente, bij buurgemeenten of in het onderwijsveld of jeugdzorg) al aanwezig zijn. Regionaal: door het karakter van de vraagstukken en partners ligt regionale samenwerking met voor de hand. Domeinoverstijgend: meerwaarde zit in het slim combineren…

  Meer
  Pagina
  Home

  …jeugdhulp, Wmo en de aanpak van uitval en jeugdwerkloosheid. De samenwerking tussen deze partijen richt zich op het bieden van kansen voor jongeren in de regio op een optimale schoolloopbaan en een succesvolle start op de arbeidsmarkt. Deze website wordt niet meer bijgehouden. Wel is er informatie terug te vinden over inhoudelijke vraagstukken en pilotregio’s waar in de projectperiode regionale…

  Meer
  Organisatorisch vraagstuk
  Organisatie

  …In de pilotregio Zuid-Limburg hebben de gemeenten en samenwerkingsverbanden voor het po, vo en mbo de handen ineen geslagen om de ondersteuningsstructuur van het onderwijs goed op de jeugdhulp aan te laten sluiten. Het ontwikkelen van een passende financieringssystematiek voor vo en mbo is hierin nog een vraagstuk. Er zijn, naast de wettelijke financiële verplichtingen, legio mogelijkheden om financieringsbronnen aan…

  Meer