• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Rapportages

  Hier vindt u handige rapportages en informatiestukken die als voorbeeld kunnen dienen in het opzetten van de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten in regio.

  U kunt ook gericht naar informatie zoeken via de zoekbalk of de A tot Z index in de bibliotheek.

  Een aanpak voor strategieontwikkeling.

  Sterk en pluriform onderwijs in tijden van krimp.

  Deze handreiking dient als een praktisch hulpmiddel voor schoolleiders en -bestuurders in het voortgezet onderwijs die hun eerste stappen zetten in samenwerking met andere scholen.

  De belangrijkste mogelijkheden voor schoolbesturen op een rij.

  Kamerbrief OCW 23 mei 2014. Uitwerking maatregelen leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs.

  De Bestuurlijke Werkagenda bevat afspraken tussen VO-raad en MBO Raad op thema’s die zij voor hun leden van belang vinden voor het optimaliseren van de aansluiting tussen het vo en mbo.

  Samenvatting internetconsultatie vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs – OCW 2016.

  LOB4MBO oogst: tijdschrift van het Stimuleringsproject LOB in het mbo, juni 2015.

  Z-Card; overzicht van het stimuleringstraject LOB in het mbo.

  Begrippenkader met betrekking tot het thema schoolverzuim.

  De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot, zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en van passend onderwijs…

  Kamerbrief OCW over cijfers leerplicht en aanpak thuiszitters, 3 februari 2016.

  Kamerbrief OCW over extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie, 12 december 2014.

  Kamerbrief OCW over het stimuleren van jongeren een startkwalificatie te behalen, 3 maart 2015.

  Kamerbrief OCW over vervolg succesvolle aanpak vsv, 15 februari 2016.

  Monitoring en evaluatie van het vsv-beleid tussen 2012 en 2015.

  Literatuuronderzoek van het NJi over schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten, september 2014.

  Artikel van Mr. A.H.W.M. van Beuningen ML over het nut en de noodzaak van de ongeregelde ruimte bij de uitvoering van de Jeugdwet.

  In het stroomschema is per zorgwet aangegeven welke mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van zorg in onderwijs wordt geregeld en verantwoord.

  Good practices rond schoolverlaters VSO en PrO. (Programmaraad, november 2015)

  PrO, UWV

  Dit kennisdocument geeft de hoofdlijnen van de Banenafspraak en Quotumregeling aan en geeft vervolgens antwoord op veel gestelde vragen.

  Arbeidstoeleiding van jongeren uit het vso, pro en mbo1. Ervaringen uit de samenwerkingspraktijk.

  Presentatie over de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten voor een sluitende aanpak jongeren PrO-VSO.

  PrO, VSO

  Het onderzoek naar de netwerken rond kwetsbare jongeren die als doel hebben deze jongeren naar arbeid te leiden.

  Aangrijpingspunten voor sociale innovatie op basis van literatuurscan en oriënterende interviews, Ecorys 2014.

  Notitie over de arbeidstoeleiding van kwetsbare jeugd. Inventarisatie van de omvang van de problematiek en een overzicht van relevant beleid.

  Een handzaam overzicht over de banenafspraak en het doelgroepregister.

  Paper over de inzet van gemeenten (Nijmegen e.o.) over een aanpak gericht op arbeidsparticipatie van jongeren met beperkingen.

  Verkenning naar mogelijkheden om als gemeenten samen met andere partijen arbeidsparticipatie te organiseren.

  Menukaart voor werkgevers over aannemen, stages, lerend werken en andere manieren om jongeren in te zetten en zich te laten ontwikkelen.

  Een overzicht van alle activiteiten in de 35 arbeidsmarktregio’s om jeugdwerkloosheid aan te pakken.

  Een handreiking voor gemeenten over beroepsopleidingen voor jongeren met ernstige scholingsbelemmeringen.

  Kamerbrief over aanpak jeugdwerkloosheid door matchen op werk, City Deal, loopbaanleren en afspraken met werkgevers.

  Notitie over entreeopleidingen en verantwoordelijkheden van partijen bij toeleiding naar entree.

  Handvatten voor de intake van studenten in entreeopleidingen en voor afspraken die mbo-scholen rond het studieadvies in de entreeopleiding kunnen maken.

  Evaluatie van de wet voorzieningplanning in het vo.

  vo

  Beschrijving van knelpunten en succesfactoren in het begeleiden van Wajongers naar werk aan de hand van 17 cases.

  Rapport over de effectiviteit en vergelijkbaarheid van de arbeidstoeleidingsprojecten Werkschool en Boris.

  Een overzicht van pilots om kwetsbare jongeren naar werk te begeleiden, opgesteld in januari 2016.

  Literatuuronderzoek uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut naar redenen waarom jongeren buiten beeld raken.

  Een draaiboek, opgesteld voor de regio’s Noord Holland Noord en Friesland, om tot een sluitende aanpak te komen voor kwetsbare jongeren.

  Een overzicht van acht Unique Selling Points (USP’s) van het RMC.

  RMC

  Achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden van SW-bedrijven die, vaak in nauwe samenwerking met gemeenten, het proces hebben ingericht om jongeren met een arbeidsbeperking naar werk te leiden.

  Dit artikel vertelt over het complexe speelveld van regionale samenwerking, geschreven vanuit het perspectief van een gemeenteambtenaar. Het artikel van Common Eye is geschreven naar aanleiding van een enquête en presentatie bij het Netwerk Regionale Samenwerking.

  De notitie ‘RMC- ontwikkeling in beeld’ geeft een overzicht van de huidige stand van zaken, geïllustreerd met concrete voorbeelden.

  In de arbeidsmarktregio Rijnmond hebben scholen een convenant gesloten over arbeidstoeleiding van PrO en VSO leerlingen.