• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • Passend werk maken

    Het spreekwoord zegt: op elk potje past een dekseltje. Dat is zeker waar, maar de toeleiding van jongeren uit de doelgroep naar werk is meer dan het matchen van potjes en dekseltjes. Zoals het aan de kant van de jongere nodig is om de voorwaarden te realiseren dat hij kan gaan werken, zo moet ook aan de kant van de werkgever toegewerkt worden naar een plaatsing. Ook hier speelt vertrouwen een belangrijke rol: werkgevers zijn bereid een zeker risico te nemen als ze weten dat de voorwaarden voor hen positief zijn: beperken van financiële risico’s, ondersteuning bij problemen, ontzorgen bij administratieve lasten.

    De praktijk laat zien dat scholen die investeren in een goed netwerk van leerbedrijven en ook bereid zijn onderling samen te werken beter in staat zijn ook moeilijk plaatsbare leerlingen aan een stageplek te helpen. Het gaat veelal om jongeren die school met extra ondersteuning hebben doorlopen en van wie niet verwacht kan worden dat zij nu in een werksituatie zelfstandig en adequaat functioneren. Jobcarving en functiecreatie, passend bij de doelgroep, is een belangrijke component, maar niet voldoende: het gaat nadrukkelijk ook om de begeleiding van de jongere én om het realiseren van de juiste voorwaarden voor de werkgever.