• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor categorie "Pilots"

  Voorbeeld
  Zuid Limburg: inrichting zorgknooppunt

  Pilot regio Zuid Limburg De pilot Zuid Limburg betreft ondersteuning van de werkgroep Passend Onderwijs-Jeugdzorg Zuid Limburg met voorbeelden en informatie uit de rest van het land. Doel van de werkgroep is het ondersteunen van po, vo, mbo en gemeenten, bij het inrichten van een zorgknooppunt dat het zorgadviesteam vervangt en wordt uitgebreid met extra […]

  Meer
  Voorbeeld
  Den Haag: ondersteuning VSO/PrO scholen

  Pilot regio Den Haag De dienst Onderwijs van de gemeente Den Haag wordt vanuit ROB ondersteund rond de vraag: Hoe kan ik als gemeente VSO en PrO scholen ondersteunen bij meer gezamenlijke en innovatieve voorstellen gericht op het versterken van de voorbereiding op werk van hun leerlingen? De coaching – in de  vorm van een aantal […]

  Meer
  Voorbeeld
  Nijmegen: MBO

  Pilot regio Nijmegen: MBO In deze pilot ligt de focus op het begeleiden van jongeren die niet onder de banenafspraak vallen, maar wel een beperking hebben. Die krijgen binnen het mbo door passend onderwijs begeleiding, maar daarna in (de overgang naar) werk niet meer. In de eerste ronde van ROB is hiertoe al ondersteuning geboden […]

  Meer
  Voorbeeld
  Nijmegen: VO

  Pilot regio Nijmegen: VO In de regio Nijmegen is een langlopend en goed functionerend leernetwerk van schoolleiders in het vo actief (contact schoolleiders Nijmegen e.o.). Naast schoolleiders worden ook lerarenopleiders, bestuurders en andere betrokkenen uitgenodigd. Dit schoolleidersnetwerk gaat samen met het Ministerie van OCW komende periode onderzoeken welke rol netwerken en synergie tussen netwerken kunnen […]

  Meer
  Voorbeeld
  Achterhoek: stroomlijnen afspraken

  De pilot in de Achterhoek richt zich op het stroomlijnen van afspraken tussen onderwijs en gemeenten over de gemeentelijk gefinancierde voorzieningen op het loopbaanplein, zoals jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk, schuldhulpverlening en ondersteuning bij arbeidstoeleiding.

  Meer
  Voorbeeld
  Eem: positionering RMC

  De pilot in de regio Eem richt zich op het bepalen van de positie van het RMC in de regio.

  Meer
  Voorbeeld
  Rivierenland: toeleiding naar werk

  In Rivierenland biedt ROB ondersteuning aan ketenpartners bij het toeleiden jongeren zonder startkwalificatie naar werk.

  Meer
  Voorbeeld
  IJsselvecht: regionale agenda jongeren

  Deze pilot richt zich op de versterking van de samenwerking tussen het werkbedrijf en RMC en het opstellen van een strategische regionale agenda voor jongeren in een kwetsbare positie.

  Meer
  Nieuws
  Tips over begeleiden van PrO, VSO en Entree jongeren naar werk

  In een interview met de Sociale Dienst Drechtsteden geeft strategisch adviseur Linda van Berkel drie tips om regionale samenwerking op het gebied van begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie naar werk te laten slagen.

  Meer
  Nieuws
  Handreiking Zicht op jongeren

  Wilt u met ons meewerken een handreiking op te stellen om informatie over jongeren op regionaal niveau voor en met u gemakkelijk te ontsluiten? Wij gaan graag met u in gesprek via info@regionaalonderwijsbeleid.nl

  Meer
  Nieuws
  Pilots gezocht

  Bent u bezig samenwerking rondom zorg, onderwijs en arbeidsmarkt vorm te geven of juist door te ontwikkelen in uw regio? U kunt uw regio aanmelden als pilot voor ondersteuning via het project ROB.

  Meer
  Voorbeeld
  Zuid-Kennemerland: regionaal overleg

  Deze pilot richt zich op de versterking van het regionaal besturenoverleg onderwijs Zuid-Kennemerland van gemeenten en schoolbesturen po, vo, mbo en hbo. Het gaat om de ontwikkeling van scenario’s voor een effectievere en intensievere aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie, inclusief omschrijving van het te leveren maatwerk, financieringsvormen, monitorvoorstellen.

  Meer
  Voorbeeld
  Nijmegen: passend werk

  Doel van de pilot was om het thema op de gezamenlijke agenda te plaatsen en tot nieuwe initiatieven te komen. In overleg met het de gemeente Nijmegen, ROC Nijmegen, RE College, MEE, Jongerenloket, werkgevers- en werknemersorganisaties is voor de doelgroep een projectopzet met verbeterpunten opgesteld.

  Meer
  Voorbeeld
  Veluwe: samenwerking VSO-PrO

  Gemeenten uit de regio Noordwest Veluwe , Stichting Leerlingenzorg en het ROC Landstede willen de leerlingen in de nieuwe situatie zo effectief en efficiënt mogelijk ondersteunen, onder meer door de kennis en ervaring die de pro en vso scholen hebben ten aanzien van de doelgroep in het algemeen en de individuele jongere in het bijzonder te benutten voor een succesvolle aanpak.

  Meer
  Voorbeeld
  Flevoland: jongeren in kwetsbare positie

  In de regio Flevoland is ingezet op het verbinden van de regionale en lokale aanpakken jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie, waarbij gemeenten nog nadrukkelijker partnerschap aangaan met het onderwijs.

  Meer
  Voorbeeld
  Drenthe: het Toekomstloket

  In de regio Noord- en Midden-Drenthe is ingezet op de doorontwikkeling van het reeds bestaande Toekomtsloket tot een schakelpunt voor jongeren van 12-27 jaar in de regio. De contactgemeente Assen (RMC) heeft daarin het voortouw genomen. Uitgangspunt is ‘Lokaal als het kan, regionaal als het moet’.

  Meer
  Voorbeeld
  Drechtsteden: onderwijs naar werk

  Inzet in de regio Drechtsteden was om samen met de betrokken partijen een nieuwe vorm van sturing en beleid te introduceren, knelpunten aan te pakken en zo mogelijk op te lossen en daarmee de uitvoering op een hoger plan brengen. Daartoe is een bestuurlijke opdracht (vanuit het Portefeuillehoudersoverleg Drechtsteden) verstrekt aaneen projectgroep…

  Meer