• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor categorie "Publicaties"

  Publicatie
  Convenant arbeidstoeleiding PrO VSO Rotterdam

  In de arbeidsmarktregio Rijnmond hebben scholen een convenant gesloten over arbeidstoeleiding van PrO en VSO leerlingen.

  Meer
  Pagina
  Van school naar werk

  Van school naar werk: naar een andere benadering De overgang van school naar werk verloopt voor de meeste jongeren zonder veel problemen. Jaarlijks is er echter ook een groot aantal jongeren dat er niet in slaagt om een succesvolle overgang te maken. Zij slagen er niet in werk te vinden, of als ze werk vinden […]

  Meer
  Publicatie
  RMC – ontwikkeling in beeld

  De notitie ‘RMC- ontwikkeling in beeld’ geeft een overzicht van de huidige stand van zaken, geïllustreerd met concrete voorbeelden.

  Meer
  Publicatie
  Ambtelijke professional in interregionale samenwerking

  Dit artikel vertelt over het complexe speelveld van regionale samenwerking, geschreven vanuit het perspectief van een gemeenteambtenaar. Het artikel van Common Eye is geschreven naar aanleiding van een enquête en presentatie bij het Netwerk Regionale Samenwerking.

  Meer
  Publicatie
  Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk

  Achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden van SW-bedrijven die, vaak in nauwe samenwerking met gemeenten, het proces hebben ingericht om jongeren met een arbeidsbeperking naar werk te leiden.

  Meer
  Publicatie
  Acht USP’s voor een RMC

  Een overzicht van acht Unique Selling Points (USP’s) van het RMC.

  Meer
  Publicatie
  Draaiboek sluitende aanpak jongeren met een beperking

  Een draaiboek, opgesteld voor de regio’s Noord Holland Noord en Friesland, om tot een sluitende aanpak te komen voor kwetsbare jongeren.

  Meer
  Publicatie
  Literatuuronderzoek naar redenen waarom jongeren buiten beeld raken

  Literatuuronderzoek uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut naar redenen waarom jongeren buiten beeld raken.

  Meer
  Nieuws
  Literatuuronderzoek

  Een recent gepubliceerd onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut naar de redenen waarom jongeren buiten beeld raken.

  Meer
  Publicatie
  Overzicht pilots om kwetsbare jongeren naar werk te begeleiden

  Een overzicht van pilots om kwetsbare jongeren naar werk te begeleiden, opgesteld in januari 2016.

  Meer
  Publicatie
  Arbeidstoeleiding van jongeren in kwetsbare posities, adviezen G4

  Bevat adviezen over arbeidstoeleiding van jongeren in kwetsbare posities.

  Meer
  Publicatie
  Arbeidstoeleiding vanuit het PrO en VSO

  Rapport over de effectiviteit en vergelijkbaarheid van de arbeidstoeleidingsprojecten Werkschool en Boris.

  Meer
  Publicatie
  Hobbels en kruiwagens. Knelpunten en succesfactoren bij de overgang van school naar werk door Wajongers

  Beschrijving van knelpunten en succesfactoren in het begeleiden van Wajongers naar werk aan de hand van 17 cases.

  Meer
  Publicatie
  (Niet) uitkeringsgerechtigde schoolverlaters van het VSO en Praktijk Onderwijs

  Acht good practices over de toeleiding van school naar werk.

  Meer
  Publicatie
  Evaluatie voorzieningenplanning vo

  Evaluatie van de wet voorzieningplanning in het vo.

  Meer
  Publicatie
  Intake entreeopleiding en de relatie met het studieadvies

  Handvatten voor de intake van studenten in entreeopleidingen en voor afspraken die mbo-scholen rond het studieadvies in de entreeopleiding kunnen maken.

  Meer
  Publicatie
  Evaluatie samenwerking uwv en gemeenten op gebied werk en inkomen

  Evaluatierapport over samenwerking uwv en gemeenten over de periode 2012-2014

  Meer
  Publicatie
  Entreeopleidingen en het bindend studieadvies

  Notitie over entreeopleidingen en verantwoordelijkheden van partijen bij toeleiding naar entree.

  Meer
  Publicatie
  Kamerbrief aanpak jeugdwerkloosheid 29 november 2015

  Kamerbrief over aanpak jeugdwerkloosheid door matchen op werk, City Deal, loopbaanleren en afspraken met werkgevers.

  Meer
  Publicatie
  Handreiking Subsidieregeling Ernstige Scholingsbelemmeringen (ESB)

  Een handreiking voor gemeenten over beroepsopleidingen voor jongeren met ernstige scholingsbelemmeringen.

  Meer
  Publicatie
  Activiteitenoverzicht aanpak jeugdwerkloosheid

  Een overzicht van alle activiteiten in de 35 arbeidsmarktregio’s om jeugdwerkloosheid aan te pakken.

  Meer
  Publicatie
  Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer

  Menukaart voor werkgevers over aannemen, stages, lerend werken en andere manieren om jongeren in te zetten en zich te laten ontwikkelen.

  Meer
  Publicatie
  Niet voor spek en bonen

  Verkenning naar mogelijkheden om als gemeenten samen met andere partijen arbeidsparticipatie te organiseren.

  Meer
  Publicatie
  Het verschil maken. Arbeidsperspectief voor jongeren met beperkingen

  Paper over de inzet van gemeenten (Nijmegen e.o.) over een aanpak gericht op arbeidsparticipatie van jongeren met beperkingen.

  Meer
  Publicatie
  Factsheet Doelgroepregister

  Een handzaam overzicht over de banenafspraak en het doelgroepregister.

  Meer
  Publicatie
  Arbeidstoeleiding van kwetsbare jeugd

  Notitie over de arbeidstoeleiding van kwetsbare jeugd. Inventarisatie van de omvang van de problematiek en een overzicht van relevant beleid.

  Meer
  Publicatie
  Arbeidsparticipatie jongeren met licht verstandelijke beperkingen

  Aangrijpingspunten voor sociale innovatie op basis van literatuurscan en oriënterende interviews, Ecorys 2014.

  Meer
  Publicatie
  Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren

  Het onderzoek naar de netwerken rond kwetsbare jongeren die als doel hebben deze jongeren naar arbeid te leiden.

  Meer
  Publicatie
  Sluitende aanpak jongeren PrO-VSO

  Presentatie over de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten voor een sluitende aanpak jongeren PrO-VSO.

  Meer
  Publicatie
  Regionale samenwerking in goede banen

  Arbeidstoeleiding van jongeren uit het vso, pro en mbo1. Ervaringen uit de samenwerkingspraktijk.

  Meer
  Publicatie
  Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

  Dit kennisdocument geeft de hoofdlijnen van de Banenafspraak en Quotumregeling aan en geeft vervolgens antwoord op veel gestelde vragen.

  Meer
  Publicatie
  De route van onderwijs naar werk

  Good practices rond schoolverlaters VSO en PrO. (Programmaraad, november 2015)

  Meer
  Publicatie
  Passend onderwijs en zorg

  In het stroomschema is per zorgwet aangegeven welke mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van zorg in onderwijs wordt geregeld en verantwoord.

  Meer
  Publicatie
  Ongeregelde ruimte bij de uitvoering van de Jeugdwet

  Artikel van Mr. A.H.W.M. van Beuningen ML over het nut en de noodzaak van de ongeregelde ruimte bij de uitvoering van de Jeugdwet.

  Meer
  Publicatie
  Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten

  Literatuuronderzoek van het NJi over schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten, september 2014.

  Meer
  Publicatie
  Monitoring en evaluatie vsv-beleid 2012 – 2015

  Monitoring en evaluatie van het vsv-beleid tussen 2012 en 2015.

  Meer
  Publicatie
  Kamerbrief vervolg succesvolle aanpak vsv

  Kamerbrief OCW over vervolg succesvolle aanpak vsv, 15 februari 2016.

  Meer
  Publicatie
  Kamerbrief gekwalificeerd voor de toekomst

  Kamerbrief OCW over het stimuleren van jongeren een startkwalificatie te behalen, 3 maart 2015.

  Meer
  Publicatie
  Kamerbrief extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie

  Kamerbrief OCW over extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie, 12 december 2014.

  Meer
  Publicatie
  Kamerbrief cijfers leerplicht en aanpak thuiszitters

  Kamerbrief OCW over cijfers leerplicht en aanpak thuiszitters, 3 februari 2016.

  Meer
  Publicatie
  Handreiking Onderwijs zorg en de Leerplichtwet

  De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot, zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en van passend onderwijs…

  Meer
  Publicatie
  Begrippenkader Schoolverzuim

  Begrippenkader met betrekking tot het thema schoolverzuim.

  Meer
  Publicatie
  Stimuleringsproject LOB in het mbo

  Z-Card; overzicht van het stimuleringstraject LOB in het mbo.

  Meer
  Publicatie
  Stimuleringsproject LOB in het mbo

  LOB4MBO oogst: tijdschrift van het Stimuleringsproject LOB in het mbo, juni 2015.

  Meer
  Publicatie
  Samenvatting internetconsultatie

  Samenvatting internetconsultatie vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs – OCW 2016.

  Meer
  Publicatie
  Bestuurlijke Werkagenda VO-raad – MBO Raad

  De Bestuurlijke Werkagenda bevat afspraken tussen VO-raad en MBO Raad op thema’s die zij voor hun leden van belang vinden voor het optimaliseren van de aansluiting tussen het vo en mbo.

  Meer
  Publicatie
  Kamerbrief leerlingendaling

  Kamerbrief OCW 23 mei 2014. Uitwerking maatregelen leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs.

  Meer
  Publicatie
  Infographic leerlingendaling

  De belangrijkste mogelijkheden voor schoolbesturen op een rij.

  Meer
  Publicatie
  Samen sterker bij leerlingendaling

  Deze handreiking dient als een praktisch hulpmiddel voor schoolleiders en -bestuurders in het voortgezet onderwijs die hun eerste stappen zetten in samenwerking met andere scholen.

  Meer
  Publicatie
  Publicatie – Wet- en Regelgeving 2

  Dit is de samenvatting van de rapportage. Donec congue mattis sapien vel sagittis. Maecenas viverra non ligula a pretium. Proin in justo scelerisque, aliquet turpis ac, malesuada arcu.

  Meer
  Publicatie
  Publicatie – Wet- en Regelgeving 1

  Dit is de samenvatting van de rapportage. Donec congue mattis sapien vel sagittis. Maecenas viverra non ligula a pretium. Proin in justo scelerisque, aliquet turpis ac, malesuada arcu.

  Meer
  Publicatie
  Grenzen aan kleine scholen

  Sterk en pluriform onderwijs in tijden van krimp.

  Meer
  Publicatie
  Krimp & Voortgezet Onderwijs

  Een aanpak voor strategieontwikkeling.

  Meer