• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • De Onderwijsraad heeft advies uitgebracht aan Staatssecretaris Dekker over de rol van gemeenten op het onderwijsterrein. Door de decentralisaties van o.a. jeugdzorg en WMO en de invoering van Passend Onderwijs hebben zowel gemeenten als onderwijsinstellingen een sterkere rol gekregen bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. De formele rol van gemeenten is echter beperkt. Dit leidt tot spanningen op gebieden waar onderwijs, jeugdhulp en arbeidsmarkt elkaar raken.

    n De Onderwijsraad adviseert om de bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk, schoolbesturen en decentrale overheden opnieuw tegen het licht te houden omwille van betere samenwerking bij decentraal onderwijs- en jongerenbeleid. De raad beveelt de rijksoverheid aan om – vanuit haar stelselverantwoordelijkheid – hierover een dialoog te organiseren. De raad ziet drie redenen om de rol van gemeenten in het onderwijs te actualiseren en geeft tien principes mee als denkkader. Hierover leest u meer in het rapport.

    Categorieën: