• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Handreiking Zicht op jongeren

  Informatie over jongeren in de regio is her en der voorhanden, maar het is soms een hele klus om actuele, betrouwbare en integrale gegevens op tafel te krijgen. Het ondersteuningsteam ROB werkt aan een handreiking voor gemeenten en regio’s. We brengen voor en met u in kaart:

  • welke informatie van belang is voor een goede regionale jeugdaanpak;
  • of die data (versnipperd) aanwezig is, en bij wie;
  • bij wie deze informatie idealiter samen zou moeten komen;
  • of er goede voorbeelden zijn  van een dergelijke aanpak;
  • tegen welke knelpunten voorlopers (of volgers en achterblijvers) aanlopen.

  Mogelijke indicatoren zijn onder meer:

  • Hoeveel jongeren krijgen gemeentelijke ondersteuning of lopen een groot risico op een zwakke arbeidsmarktpositie ? Bijvoorbeeld PrO, VSO, Entreeopleiding, voortijdig schoolverlaters, jongeren die ondersteund worden door Jeugdzorg?
  • Hoe heeft het aantal risicojongeren zich de afgelopen jaren ontwikkeld en wat is de prognose voor de toekomst?
  • Waar zitten deze jongeren? (in welke gemeente wonen ze, waar volgden of volgen ze onderwijs?)
  • In hoeverre worden de jongeren bereikt met het ondersteuningsaanbod? Waar zitten witte vlekken, waar is overlap?
  • ….

  Door van verschillende gemeenten te horen, willen we ervaringen bij een brengen om een handreiking op stellen die regio’s helpt. Helpt om deze informatie in de toekomst op de juiste plek te laten samenkomen. Daarnaast kunnen we knelpunten (bijv. wetten die informatiedeling bemoeilijken) benoemen en waar nodig landelijk agenderen op relevante beleidstafels.

  Kenmerken van deze aanpak zijn:

  • Ontsluiten van reeds beschikbare data: Het gaat niet om het verzamelen van nieuwe data, maar om het ontsluiten en combineren van gegevens die elders (bij collega’s binnen de gemeente, bij buurgemeenten of  in het onderwijsveld of jeugdzorg) al aanwezig zijn.
  • Regionaal: door het karakter van de vraagstukken en partners ligt regionale samenwerking met voor de hand.
  • Domeinoverstijgend: meerwaarde zit in het slim combineren van beschikbare data uit verschillende velden zoals onderwijs, jeugd, wmo en werk en inkomen.
  • Laagdrempelig: De informatie moet uiteindelijk door de partijen binnen de regio zelf, zonder hulp van derden of ingewikkelde applicaties ontsloten kunnen worden.

  Wilt u met ons meedenken om een handreiking mogelijk te maken? Wij gaan graag met u in gesprek via info@regionaalonderwijsbeleid.nl