• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Regionale samenwerking – overzicht pilots

  Uw regionale samenwerking kan ondersteuning krijgen door een adviseur van regionaalonderwijsbeleid.nl. Benieuwd wat mogelijk is? Hier vindt u een korte schets van de ondersteuningstrajecten en pilots in het kader van het project. Per pilot vindt u (waar mogelijk) links naar de resultaten. Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op.

  Inzet in de regio Drechtsteden was om samen met de betrokken partijen een nieuwe vorm van sturing en beleid te introduceren, knelpunten aan te pakken en zo mogelijk op te lossen en daarmee de uitvoering op een hoger plan brengen. Daartoe is een bestuurlijke opdracht (vanuit het Portefeuillehoudersoverleg Drechtsteden) verstrekt aaneen projectgroep…

  In de regio Noord- en Midden-Drenthe is ingezet op de doorontwikkeling van het reeds bestaande Toekomtsloket tot een schakelpunt voor jongeren van 12-27 jaar in de regio. De contactgemeente Assen (RMC) heeft daarin het voortouw genomen. Uitgangspunt is ‘Lokaal als het kan, regionaal als het moet’.

  In de regio Flevoland is ingezet op het verbinden van de regionale en lokale aanpakken jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie, waarbij gemeenten nog nadrukkelijker partnerschap aangaan met het onderwijs.

  Gemeenten uit de regio Noordwest Veluwe , Stichting Leerlingenzorg en het ROC Landstede willen de leerlingen in de nieuwe situatie zo effectief en efficiënt mogelijk ondersteunen, onder meer door de kennis en ervaring die de pro en vso scholen hebben ten aanzien van de doelgroep in het algemeen en de individuele jongere in het bijzonder te benutten voor een succesvolle aanpak.

  Doel van de pilot was om het thema op de gezamenlijke agenda te plaatsen en tot nieuwe initiatieven te komen. In overleg met het de gemeente Nijmegen, ROC Nijmegen, RE College, MEE, Jongerenloket, werkgevers- en werknemersorganisaties is voor de doelgroep een projectopzet met verbeterpunten opgesteld.

  Deze pilot richt zich op de versterking van het regionaal besturenoverleg onderwijs Zuid-Kennemerland van gemeenten en schoolbesturen po, vo, mbo en hbo. Het gaat om de ontwikkeling van scenario’s voor een effectievere en intensievere aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie, inclusief omschrijving van het te leveren maatwerk, financieringsvormen, monitorvoorstellen.

  Deze pilot richt zich op de versterking van de samenwerking tussen het werkbedrijf en RMC en het opstellen van een strategische regionale agenda voor jongeren in een kwetsbare positie.

  In Rivierenland biedt ROB ondersteuning aan ketenpartners bij het toeleiden jongeren zonder startkwalificatie naar werk.

  De pilot in de regio Eem richt zich op het bepalen van de positie van het RMC in de regio.

  De pilot in de Achterhoek richt zich op het stroomlijnen van afspraken tussen onderwijs en gemeenten over de gemeentelijk gefinancierde voorzieningen op het loopbaanplein, zoals jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk, schuldhulpverlening en ondersteuning bij arbeidstoeleiding.

  Pilot regio Nijmegen: VO In de regio Nijmegen is een langlopend en goed functionerend leernetwerk van schoolleiders in het vo actief (contact schoolleiders Nijmegen e.o.). Naast schoolleiders worden ook lerarenopleiders, bestuurders en andere betrokkenen uitgenodigd. Dit schoolleidersnetwerk gaat samen met het Ministerie van OCW komende periode onderzoeken welke rol netwerken en synergie tussen netwerken kunnen […]

  Pilot regio Nijmegen: MBO In deze pilot ligt de focus op het begeleiden van jongeren die niet onder de banenafspraak vallen, maar wel een beperking hebben. Die krijgen binnen het mbo door passend onderwijs begeleiding, maar daarna in (de overgang naar) werk niet meer. In de eerste ronde van ROB is hiertoe al ondersteuning geboden […]

  Pilot regio Den Haag De dienst Onderwijs van de gemeente Den Haag wordt vanuit ROB ondersteund rond de vraag: Hoe kan ik als gemeente VSO en PrO scholen ondersteunen bij meer gezamenlijke en innovatieve voorstellen gericht op het versterken van de voorbereiding op werk van hun leerlingen? De coaching – in de  vorm van een aantal […]

  Pilot regio Haaglanden In de regio Haaglanden ondersteunen twee adviseurs vanuit ROB de voorbereiding van een regionale bijeenkomst voor PrO-scholen, entree-opleidingen, gemeenten en andere partijen, over het perspectief op werk voor leerlingen uit het praktijkonderwijs. Doel van de bijeenkomst is het delen van kennis over de loopbanen van jongeren om te komen tot een gezamenlijke […]

  Pilot regio Zuid Limburg De pilot Zuid Limburg betreft ondersteuning van de werkgroep Passend Onderwijs-Jeugdzorg Zuid Limburg met voorbeelden en informatie uit de rest van het land. Doel van de werkgroep is het ondersteunen van po, vo, mbo en gemeenten, bij het inrichten van een zorgknooppunt dat het zorgadviesteam vervangt en wordt uitgebreid met extra […]

  Hoe kan ik als gemeente scholen (vso en pro) ertoe bewegen tot meer gezamenlijke en innovatieve voorstellen te komen gericht op het versterken van de voorbereiding op werk van deze leerlingen? In de gemeente Den Haag heeft ROB een van de beleidsmedewerkers onderwijs ondersteund bij het ontwikkelen van de gemeentelijke visie op innovatiekracht van PrO en […]