• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "arbeidstoeleiding"

  Nieuws
  Van School naar Werk

  Een nieuwe brochure geeft praktische adviezen en voorbeelden om de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Doel is de kansen van met name jongeren in een kwetsbare positie op het vinden en behouden van een baan te vergroten.

  Meer
  Voorbeeld
  Nijmegen: MBO

  Pilot regio Nijmegen: MBO In deze pilot ligt de focus op het begeleiden van jongeren die niet onder de banenafspraak vallen, maar wel een beperking hebben. Die krijgen binnen het mbo door passend onderwijs begeleiding, maar daarna in (de overgang naar) werk niet meer. In de eerste ronde van ROB is hiertoe al ondersteuning geboden […]

  Meer
  Nieuws
  Columns uitgesproken bij de praktijkbijeenkomsten Programmaraad

  Experts van het ondersteuningsteam Regionaal Onderwijsbeleid spraken aan het einde van de praktijkbijeenkomsten van de Programmaraad een column uit over het nut en de noodzaak van regionale samenwerking bij de transitie van school naar werk.

  Meer
  Nieuws
  Tips over begeleiden van PrO, VSO en Entree jongeren naar werk

  In een interview met de Sociale Dienst Drechtsteden geeft strategisch adviseur Linda van Berkel drie tips om regionale samenwerking op het gebied van begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie naar werk te laten slagen.

  Meer
  Publicatie
  Draaiboek sluitende aanpak jongeren met een beperking

  Een draaiboek, opgesteld voor de regio’s Noord Holland Noord en Friesland, om tot een sluitende aanpak te komen voor kwetsbare jongeren.

  Meer
  Publicatie
  Overzicht pilots om kwetsbare jongeren naar werk te begeleiden

  Een overzicht van pilots om kwetsbare jongeren naar werk te begeleiden, opgesteld in januari 2016.

  Meer
  Publicatie
  Arbeidstoeleiding van jongeren in kwetsbare posities, adviezen G4

  Bevat adviezen over arbeidstoeleiding van jongeren in kwetsbare posities.

  Meer
  Publicatie
  Arbeidstoeleiding vanuit het PrO en VSO

  Rapport over de effectiviteit en vergelijkbaarheid van de arbeidstoeleidingsprojecten Werkschool en Boris.

  Meer
  Publicatie
  Hobbels en kruiwagens. Knelpunten en succesfactoren bij de overgang van school naar werk door Wajongers

  Beschrijving van knelpunten en succesfactoren in het begeleiden van Wajongers naar werk aan de hand van 17 cases.

  Meer
  Publicatie
  Handreiking Subsidieregeling Ernstige Scholingsbelemmeringen (ESB)

  Een handreiking voor gemeenten over beroepsopleidingen voor jongeren met ernstige scholingsbelemmeringen.

  Meer
  Publicatie
  Arbeidstoeleiding van kwetsbare jeugd

  Notitie over de arbeidstoeleiding van kwetsbare jeugd. Inventarisatie van de omvang van de problematiek en een overzicht van relevant beleid.

  Meer
  Publicatie
  Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren

  Het onderzoek naar de netwerken rond kwetsbare jongeren die als doel hebben deze jongeren naar arbeid te leiden.

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  7. Stages en werkplekken

  Vo, PrO en mbo vissen in dezelfde regionale vijver om stageplekken voor eigen leerlingen te bemachtigen. Regionale afstemming, waarbij gemeenten als neutrale partij een begeleiden rol kunnen spelen, kan het vinden van stage- en werkplekken vergemakkelijken.

  Meer