• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "doorstroom"

  Veelgestelde vraag
  Welke mogelijkheden zijn er om mbo-opleidingen op het vmbo aan te bieden?

   In ‘Wat moet en wat mag in het nieuwe vmbo’ staat het antwoord op deze vraag beschreven. In vier hoofdstukken (onderwijsaanbod, onderwijsvormgeving, examinering en onderwijsorganisatie) wordt de bestaande ruimte zichtbaar gemaakt. Er wordt ook duidelijk gemaakt wat landelijk is voorgeschreven. Hieronder is een kort overzicht gegeven van landelijk beleid en mogelijkheden voor regionale afspraken over doorstroom […]

  Meer
  Veelgestelde vraag
  Welke plichten hebben VSO en praktijkscholen in het bieden van nazorg aan hun leerlingen?

  Het praktijkonderwijs is nog niet ‘klaar’ als de leerling de school verlaat. Er wordt van uitgegaan dat de school de leerling enige vorm van nazorg verleent na het verlaten van de school. De nazorg kan verschillende  vormen hebben: ambulante begeleiding, job coaching, en dergelijke. In ieder geval behoort het volgen van de leerling tot de nazorg, […]

  Meer
  Voorbeeld
  IJsselvecht: regionale agenda jongeren

  Deze pilot richt zich op de versterking van de samenwerking tussen het werkbedrijf en RMC en het opstellen van een strategische regionale agenda voor jongeren in een kwetsbare positie.

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  2. Vmbo – mbo

  Een goede aansluiting tussen het vmbo en mbo is in eerste instantie een verantwoordelijkheid voor het onderwijs zelf. Het is bij uitstek een onderwerp dat om regionale afstemming vraagt. Het is een onderwerp waarbij er ook voor gemeenten meerwaarde is te behalen.

  Meer
  Voorbeeld
  Zuid-Kennemerland: regionaal overleg

  Deze pilot richt zich op de versterking van het regionaal besturenoverleg onderwijs Zuid-Kennemerland van gemeenten en schoolbesturen po, vo, mbo en hbo. Het gaat om de ontwikkeling van scenario’s voor een effectievere en intensievere aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie, inclusief omschrijving van het te leveren maatwerk, financieringsvormen, monitorvoorstellen.

  Meer
  Voorbeeld
  Nijmegen: passend werk

  Doel van de pilot was om het thema op de gezamenlijke agenda te plaatsen en tot nieuwe initiatieven te komen. In overleg met het de gemeente Nijmegen, ROC Nijmegen, RE College, MEE, Jongerenloket, werkgevers- en werknemersorganisaties is voor de doelgroep een projectopzet met verbeterpunten opgesteld.

  Meer