• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "jongeren in een kwetsbare positie"

  Nieuws
  Van School naar Werk

  Een nieuwe brochure geeft praktische adviezen en voorbeelden om de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Doel is de kansen van met name jongeren in een kwetsbare positie op het vinden en behouden van een baan te vergroten.

  Meer
  Nieuws
  Implementatiescan: werkkansen jongeren in kwetsbare positie verbeteren

  De implementatiescan is een digitaal kennis- en actie-instrument om de werkkansen van deze jongeren te verbeteren.

  Meer
  Publicatie
  RMC – ontwikkeling in beeld

  De notitie ‘RMC- ontwikkeling in beeld’ geeft een overzicht van de huidige stand van zaken, geïllustreerd met concrete voorbeelden.

  Meer
  Nieuws
  RMC ontwikkeling in beeld

  De notitie ‘RMC ontwikkeling in beeld’ geeft een inzicht in de huidige stand van zaken van de taakuitvoering door de RMC-regio’s. Op basis van gesprekken met 35 RMC-coördinatoren zijn bevindingen gepresenteerd over de taakuitvoering, die zijn geïllustreerd met concrete voorbeelden.

  Meer
  Publicatie
  Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk

  Achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden van SW-bedrijven die, vaak in nauwe samenwerking met gemeenten, het proces hebben ingericht om jongeren met een arbeidsbeperking naar werk te leiden.

  Meer
  Agenda
  3 november: praktijkbijeenkomst over samenwerking rond jongeren in een kwetsbare positie

  Op 3 november vindt de praktijkbijeenkomst samenwerking rond jongeren in een kwetsbare positie plaats. Aanmelden? Dat kan via info@regionaalonderwijsbeleid.nl. NB. Deze bijeenkomst staat niet open voor externe adviseurs.

  Meer
  Veelgestelde vraag
  Hoe krijg ik zicht op de doelgroep?

  Veel informatie over de doelgroepen (vo, vso, PrO, entree, mbo, jongeren in een kwetsbare positie etc) is al beschikbaar in de regio. Maar hoe krijg je goed zicht op de doelgroep? Hoe krijg je de informatie op een goede (en eenvoudige) manier bij elkaar? Het project Regionaal Onderwijsbeleid werkt momenteel aan een handreiking om u bij […]

  Meer
  Agenda
  Praktijkbijeenkomst over samenwerking rond jongeren in een kwetsbare positie

  3 november a.s. vindt de praktijkbijeenkomst plaats in Utrecht. Een gelegenheid om met elkaar te reflecteren en inspiratie op te doen over succesvolle regionale samenwerking tussen onderwijs, zorg en werk, waarin kwetsbare jongeren centraal staan.

  Meer
  Voorbeeld
  IJsselvecht: regionale agenda jongeren

  Deze pilot richt zich op de versterking van de samenwerking tussen het werkbedrijf en RMC en het opstellen van een strategische regionale agenda voor jongeren in een kwetsbare positie.

  Meer
  Nieuws
  Tips over begeleiden van PrO, VSO en Entree jongeren naar werk

  In een interview met de Sociale Dienst Drechtsteden geeft strategisch adviseur Linda van Berkel drie tips om regionale samenwerking op het gebied van begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie naar werk te laten slagen.

  Meer
  Nieuws
  Handreiking Zicht op jongeren

  Wilt u met ons meewerken een handreiking op te stellen om informatie over jongeren op regionaal niveau voor en met u gemakkelijk te ontsluiten? Wij gaan graag met u in gesprek via info@regionaalonderwijsbeleid.nl

  Meer
  Publicatie
  Draaiboek sluitende aanpak jongeren met een beperking

  Een draaiboek, opgesteld voor de regio’s Noord Holland Noord en Friesland, om tot een sluitende aanpak te komen voor kwetsbare jongeren.

  Meer
  Publicatie
  Overzicht pilots om kwetsbare jongeren naar werk te begeleiden

  Een overzicht van pilots om kwetsbare jongeren naar werk te begeleiden, opgesteld in januari 2016.

  Meer
  Publicatie
  Arbeidstoeleiding van jongeren in kwetsbare posities, adviezen G4

  Bevat adviezen over arbeidstoeleiding van jongeren in kwetsbare posities.

  Meer
  Publicatie
  Handreiking Subsidieregeling Ernstige Scholingsbelemmeringen (ESB)

  Een handreiking voor gemeenten over beroepsopleidingen voor jongeren met ernstige scholingsbelemmeringen.

  Meer
  Publicatie
  Niet voor spek en bonen

  Verkenning naar mogelijkheden om als gemeenten samen met andere partijen arbeidsparticipatie te organiseren.

  Meer
  Publicatie
  Het verschil maken. Arbeidsperspectief voor jongeren met beperkingen

  Paper over de inzet van gemeenten (Nijmegen e.o.) over een aanpak gericht op arbeidsparticipatie van jongeren met beperkingen.

  Meer
  Publicatie
  Arbeidstoeleiding van kwetsbare jeugd

  Notitie over de arbeidstoeleiding van kwetsbare jeugd. Inventarisatie van de omvang van de problematiek en een overzicht van relevant beleid.

  Meer
  Publicatie
  Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren

  Het onderzoek naar de netwerken rond kwetsbare jongeren die als doel hebben deze jongeren naar arbeid te leiden.

  Meer
  Voorbeeld
  Zuid-Kennemerland: regionaal overleg

  Deze pilot richt zich op de versterking van het regionaal besturenoverleg onderwijs Zuid-Kennemerland van gemeenten en schoolbesturen po, vo, mbo en hbo. Het gaat om de ontwikkeling van scenario’s voor een effectievere en intensievere aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie, inclusief omschrijving van het te leveren maatwerk, financieringsvormen, monitorvoorstellen.

  Meer
  Voorbeeld
  Flevoland: jongeren in kwetsbare positie

  In de regio Flevoland is ingezet op het verbinden van de regionale en lokale aanpakken jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie, waarbij gemeenten nog nadrukkelijker partnerschap aangaan met het onderwijs.

  Meer
  Voorbeeld
  Drechtsteden: onderwijs naar werk

  Inzet in de regio Drechtsteden was om samen met de betrokken partijen een nieuwe vorm van sturing en beleid te introduceren, knelpunten aan te pakken en zo mogelijk op te lossen en daarmee de uitvoering op een hoger plan brengen. Daartoe is een bestuurlijke opdracht (vanuit het Portefeuillehoudersoverleg Drechtsteden) verstrekt aaneen projectgroep…

  Meer