• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "mbo"

  Voorbeeld
  Zuid Limburg: inrichting zorgknooppunt

  Pilot regio Zuid Limburg De pilot Zuid Limburg betreft ondersteuning van de werkgroep Passend Onderwijs-Jeugdzorg Zuid Limburg met voorbeelden en informatie uit de rest van het land. Doel van de werkgroep is het ondersteunen van po, vo, mbo en gemeenten, bij het inrichten van een zorgknooppunt dat het zorgadviesteam vervangt en wordt uitgebreid met extra […]

  Meer
  Voorbeeld
  Nijmegen: MBO

  Pilot regio Nijmegen: MBO In deze pilot ligt de focus op het begeleiden van jongeren die niet onder de banenafspraak vallen, maar wel een beperking hebben. Die krijgen binnen het mbo door passend onderwijs begeleiding, maar daarna in (de overgang naar) werk niet meer. In de eerste ronde van ROB is hiertoe al ondersteuning geboden […]

  Meer
  Voorbeeld
  Achterhoek: stroomlijnen afspraken

  De pilot in de Achterhoek richt zich op het stroomlijnen van afspraken tussen onderwijs en gemeenten over de gemeentelijk gefinancierde voorzieningen op het loopbaanplein, zoals jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk, schuldhulpverlening en ondersteuning bij arbeidstoeleiding.

  Meer
  Veelgestelde vraag
  Welke mogelijkheden zijn er om mbo-opleidingen op het vmbo aan te bieden?

   In ‘Wat moet en wat mag in het nieuwe vmbo’ staat het antwoord op deze vraag beschreven. In vier hoofdstukken (onderwijsaanbod, onderwijsvormgeving, examinering en onderwijsorganisatie) wordt de bestaande ruimte zichtbaar gemaakt. Er wordt ook duidelijk gemaakt wat landelijk is voorgeschreven. Hieronder is een kort overzicht gegeven van landelijk beleid en mogelijkheden voor regionale afspraken over doorstroom […]

  Meer
  Voorbeeld
  IJsselvecht: regionale agenda jongeren

  Deze pilot richt zich op de versterking van de samenwerking tussen het werkbedrijf en RMC en het opstellen van een strategische regionale agenda voor jongeren in een kwetsbare positie.

  Meer
  Publicatie
  Stimuleringsproject LOB in het mbo

  Z-Card; overzicht van het stimuleringstraject LOB in het mbo.

  Meer
  Publicatie
  Stimuleringsproject LOB in het mbo

  LOB4MBO oogst: tijdschrift van het Stimuleringsproject LOB in het mbo, juni 2015.

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  7. Stages en werkplekken

  Vo, PrO en mbo vissen in dezelfde regionale vijver om stageplekken voor eigen leerlingen te bemachtigen. Regionale afstemming, waarbij gemeenten als neutrale partij een begeleiden rol kunnen spelen, kan het vinden van stage- en werkplekken vergemakkelijken.

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  6. Uitstromen met beperking

  Vele jongeren met een beperking die een beroepsopleiding volgen in het mbo vallen uit, halen geen diploma en hebben vervolgens problemen om werk te vinden. Ook voor hen die wel een diploma halen, is het vaak moeilijk passend werk te vinden. Samenwerking van gemeenten en onderwijs rondom stage en overgang naar werk helpt.

  Meer
  Voorbeeld
  Zuid-Kennemerland: regionaal overleg

  Deze pilot richt zich op de versterking van het regionaal besturenoverleg onderwijs Zuid-Kennemerland van gemeenten en schoolbesturen po, vo, mbo en hbo. Het gaat om de ontwikkeling van scenario’s voor een effectievere en intensievere aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie, inclusief omschrijving van het te leveren maatwerk, financieringsvormen, monitorvoorstellen.

  Meer
  Voorbeeld
  Nijmegen: passend werk

  Doel van de pilot was om het thema op de gezamenlijke agenda te plaatsen en tot nieuwe initiatieven te komen. In overleg met het de gemeente Nijmegen, ROC Nijmegen, RE College, MEE, Jongerenloket, werkgevers- en werknemersorganisaties is voor de doelgroep een projectopzet met verbeterpunten opgesteld.

  Meer
  Voorbeeld
  Flevoland: jongeren in kwetsbare positie

  In de regio Flevoland is ingezet op het verbinden van de regionale en lokale aanpakken jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie, waarbij gemeenten nog nadrukkelijker partnerschap aangaan met het onderwijs.

  Meer
  Voorbeeld
  Drenthe: het Toekomstloket

  In de regio Noord- en Midden-Drenthe is ingezet op de doorontwikkeling van het reeds bestaande Toekomtsloket tot een schakelpunt voor jongeren van 12-27 jaar in de regio. De contactgemeente Assen (RMC) heeft daarin het voortouw genomen. Uitgangspunt is ‘Lokaal als het kan, regionaal als het moet’.

  Meer