• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "Participatiewet"

  Veelgestelde vraag
  Op welke vormen van ondersteuning hebben ‘jong gehandicapten met arbeidsvermogen’ recht?

  De gemeente heeft voor jong gehandicapten met arbeidsvermogen dezelfde taken als voor mensen met een bijstandsuitkering. De gemeente biedt ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling en, waar nodig, inkomensondersteuning (via de Sociale Dienst). Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt. Wajong Vanaf 2015 is Wajong er alleen voor mensen die voor hun […]

  Meer
  Veelgestelde vraag
  Welke wettelijke veranderingen komen er aan voor de RMC-functie?

  De taken van de RMCs worden geformaliseerd door wetsveranderingen aangekondigd in diverse kamerbrieven in 2015. Zo wordt de regietaak – het coördineren van bestuurlijk overleg en het coördineren van een sluitend vangnet – wettelijk bij de RMCs neergelegd. Veel RMCs waren hier al mee bezig. Daarnaast worden RMCs ook belast met het monitoren en begeleiden […]

  Meer
  Veelgestelde vraag
  Wat zijn de juridische kaders voor regionale samenwerking?

  Zowel het onderwijs als gemeenten hebben wettelijk verplichtingen. Op regionaal niveau gaat het hier met name om afstemming en samenwerking op vroegtijdig schoolverlaten (vsv-aanpak) en de jeugdwerkloosheid. Juridische kaders zijn onder meer: de Wet op het voortgezet onderwijs, Wet Educatie en Beroepsonderwijs, de Participatiewet en de Jeugdwet. Het is ook mogelijk (maar niet wettelijk verplicht) […]

  Meer
  Publicatie
  (Niet) uitkeringsgerechtigde schoolverlaters van het VSO en Praktijk Onderwijs

  Acht good practices over de toeleiding van school naar werk.

  Meer
  Publicatie
  Handreiking Subsidieregeling Ernstige Scholingsbelemmeringen (ESB)

  Een handreiking voor gemeenten over beroepsopleidingen voor jongeren met ernstige scholingsbelemmeringen.

  Meer
  Publicatie
  Niet voor spek en bonen

  Verkenning naar mogelijkheden om als gemeenten samen met andere partijen arbeidsparticipatie te organiseren.

  Meer
  Veelgestelde vraag
  Wat zijn de financiële mogelijkheden voor regionale samenwerking tussen gemeente en onderwijs?

  Er zijn verschillende financiële mogelijkheden voor regionale samenwerking. Zo is het waar het gaat om de ondersteuning van schoolverlaters uit het PrO, VSO en entree onderwijs mogelijk om de volgende financiële middelen in te zetten vanuit de wettelijke en gemeentelijke voorzieningen: Inzet van loonkostensubsidie tot een maximum van 70 % van de vastgestelde loonwaarde Inzet […]

  Meer
  Publicatie
  Arbeidstoeleiding van kwetsbare jeugd

  Notitie over de arbeidstoeleiding van kwetsbare jeugd. Inventarisatie van de omvang van de problematiek en een overzicht van relevant beleid.

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  9. Terugplaatsing werkzoekenden

  De aanpak van het voortijdig schoolverlaten is succesvol geweest: steeds minder jongeren verlaten zonder startkwalificatie het onderwijs. Toch zijn er landelijk nog tienduizenden jongeren die geen werk hebben en geen afgeronde opleiding. Voor gemeenten vormen zij een moeilijke doelgroep.

  Meer