• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "PrO"

  Voorbeeld
  Den Haag: van PrO/VSO naar arbeidsmarkt

  Hoe kan ik als gemeente scholen (vso en pro) ertoe bewegen tot meer gezamenlijke en innovatieve voorstellen te komen gericht op het versterken van de voorbereiding op werk van deze leerlingen? In de gemeente Den Haag heeft ROB een van de beleidsmedewerkers onderwijs ondersteund bij het ontwikkelen van de gemeentelijke visie op innovatiekracht van PrO en […]

  Meer
  Pagina
  Praktijkvoorbeelden

  Praktijkvoorbeelden Wijk bij Duurstede: Loket Wijk In Wijk bij Duurstede is het Loket Wijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, WMO en Jeugdwet. Hiermee is het Loket ook het aanspreekpunt voor scholen als het gaat om brede ondersteuningsvraagstukken. In een artikel vertellen Ineke Wulp, teamleider, en Marlous Dijk, jeugdhulpverlener, meer over het gemeentelijke loket en de […]

  Meer
  Voorbeeld
  Haaglanden: PrO naar arbeidsmarkt

  Pilot regio Haaglanden In de regio Haaglanden ondersteunen twee adviseurs vanuit ROB de voorbereiding van een regionale bijeenkomst voor PrO-scholen, entree-opleidingen, gemeenten en andere partijen, over het perspectief op werk voor leerlingen uit het praktijkonderwijs. Doel van de bijeenkomst is het delen van kennis over de loopbanen van jongeren om te komen tot een gezamenlijke […]

  Meer
  Publicatie
  RMC – ontwikkeling in beeld

  De notitie ‘RMC- ontwikkeling in beeld’ geeft een overzicht van de huidige stand van zaken, geïllustreerd met concrete voorbeelden.

  Meer
  Nieuws
  RMC ontwikkeling in beeld

  De notitie ‘RMC ontwikkeling in beeld’ geeft een inzicht in de huidige stand van zaken van de taakuitvoering door de RMC-regio’s. Op basis van gesprekken met 35 RMC-coördinatoren zijn bevindingen gepresenteerd over de taakuitvoering, die zijn geïllustreerd met concrete voorbeelden.

  Meer
  Voorbeeld
  Rivierenland: toeleiding naar werk

  In Rivierenland biedt ROB ondersteuning aan ketenpartners bij het toeleiden jongeren zonder startkwalificatie naar werk.

  Meer
  Publicatie
  Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk

  Achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden van SW-bedrijven die, vaak in nauwe samenwerking met gemeenten, het proces hebben ingericht om jongeren met een arbeidsbeperking naar werk te leiden.

  Meer
  Veelgestelde vraag
  Welke plichten hebben VSO en praktijkscholen in het bieden van nazorg aan hun leerlingen?

  Het praktijkonderwijs is nog niet ‘klaar’ als de leerling de school verlaat. Er wordt van uitgegaan dat de school de leerling enige vorm van nazorg verleent na het verlaten van de school. De nazorg kan verschillende  vormen hebben: ambulante begeleiding, job coaching, en dergelijke. In ieder geval behoort het volgen van de leerling tot de nazorg, […]

  Meer
  Veelgestelde vraag
  Welke wettelijke veranderingen komen er aan voor de RMC-functie?

  De taken van de RMCs worden geformaliseerd door wetsveranderingen aangekondigd in diverse kamerbrieven in 2015. Zo wordt de regietaak – het coördineren van bestuurlijk overleg en het coördineren van een sluitend vangnet – wettelijk bij de RMCs neergelegd. Veel RMCs waren hier al mee bezig. Daarnaast worden RMCs ook belast met het monitoren en begeleiden […]

  Meer
  Pagina
  Tools

  Tools Welke tips hebben collega’s in andere regio’s om regionale samenwerking succesvol te organiseren? Welke handreikingen zijn er over regionale samenwerking? Deze pagina bevat een samenvatting van informatie of tools uit de pilots en andere praktijkvoorbeelden om u verder te helpen. Heeft u aanvullingen of eigen tips? Wij horen het graag via info@regionaalonderwijsbeleid.nl

  Meer
  Nieuws
  Tips over begeleiden van PrO, VSO en Entree jongeren naar werk

  In een interview met de Sociale Dienst Drechtsteden geeft strategisch adviseur Linda van Berkel drie tips om regionale samenwerking op het gebied van begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie naar werk te laten slagen.

  Meer
  Publicatie
  Overzicht pilots om kwetsbare jongeren naar werk te begeleiden

  Een overzicht van pilots om kwetsbare jongeren naar werk te begeleiden, opgesteld in januari 2016.

  Meer
  Publicatie
  Arbeidstoeleiding van jongeren in kwetsbare posities, adviezen G4

  Bevat adviezen over arbeidstoeleiding van jongeren in kwetsbare posities.

  Meer
  Publicatie
  Arbeidstoeleiding vanuit het PrO en VSO

  Rapport over de effectiviteit en vergelijkbaarheid van de arbeidstoeleidingsprojecten Werkschool en Boris.

  Meer
  Publicatie
  (Niet) uitkeringsgerechtigde schoolverlaters van het VSO en Praktijk Onderwijs

  Acht good practices over de toeleiding van school naar werk.

  Meer
  Publicatie
  Sluitende aanpak jongeren PrO-VSO

  Presentatie over de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten voor een sluitende aanpak jongeren PrO-VSO.

  Meer
  Publicatie
  De route van onderwijs naar werk

  Good practices rond schoolverlaters VSO en PrO. (Programmaraad, november 2015)

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  7. Stages en werkplekken

  Vo, PrO en mbo vissen in dezelfde regionale vijver om stageplekken voor eigen leerlingen te bemachtigen. Regionale afstemming, waarbij gemeenten als neutrale partij een begeleiden rol kunnen spelen, kan het vinden van stage- en werkplekken vergemakkelijken.

  Meer
  Voorbeeld
  Veluwe: samenwerking VSO-PrO

  Gemeenten uit de regio Noordwest Veluwe , Stichting Leerlingenzorg en het ROC Landstede willen de leerlingen in de nieuwe situatie zo effectief en efficiënt mogelijk ondersteunen, onder meer door de kennis en ervaring die de pro en vso scholen hebben ten aanzien van de doelgroep in het algemeen en de individuele jongere in het bijzonder te benutten voor een succesvolle aanpak.

  Meer
  Voorbeeld
  Drechtsteden: onderwijs naar werk

  Inzet in de regio Drechtsteden was om samen met de betrokken partijen een nieuwe vorm van sturing en beleid te introduceren, knelpunten aan te pakken en zo mogelijk op te lossen en daarmee de uitvoering op een hoger plan brengen. Daartoe is een bestuurlijke opdracht (vanuit het Portefeuillehoudersoverleg Drechtsteden) verstrekt aaneen projectgroep…

  Meer