• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "regionale samenwerking"

  Nieuws
  Verslag praktijkmiddag

  Op 3 november j.l. vond de praktijkbijeenkomst plaats met presentaties over regionale samenwerking en ontschotting, maar ook thematafels over o.a. de rol en positie van het RMC en nieuwe schoolse netwerken.

  Meer
  Voorbeeld
  Eem: positionering RMC

  De pilot in de regio Eem richt zich op het bepalen van de positie van het RMC in de regio.

  Meer
  Agenda
  3 november: praktijkbijeenkomst over samenwerking rond jongeren in een kwetsbare positie

  Op 3 november vindt de praktijkbijeenkomst samenwerking rond jongeren in een kwetsbare positie plaats. Aanmelden? Dat kan via info@regionaalonderwijsbeleid.nl. NB. Deze bijeenkomst staat niet open voor externe adviseurs.

  Meer
  Nieuws
  Columns uitgesproken bij de praktijkbijeenkomsten Programmaraad

  Experts van het ondersteuningsteam Regionaal Onderwijsbeleid spraken aan het einde van de praktijkbijeenkomsten van de Programmaraad een column uit over het nut en de noodzaak van regionale samenwerking bij de transitie van school naar werk.

  Meer
  Veelgestelde vraag
  Wat zijn de juridische kaders voor regionale samenwerking?

  Zowel het onderwijs als gemeenten hebben wettelijk verplichtingen. Op regionaal niveau gaat het hier met name om afstemming en samenwerking op vroegtijdig schoolverlaten (vsv-aanpak) en de jeugdwerkloosheid. Juridische kaders zijn onder meer: de Wet op het voortgezet onderwijs, Wet Educatie en Beroepsonderwijs, de Participatiewet en de Jeugdwet. Het is ook mogelijk (maar niet wettelijk verplicht) […]

  Meer
  Nieuws
  Tips over begeleiden van PrO, VSO en Entree jongeren naar werk

  In een interview met de Sociale Dienst Drechtsteden geeft strategisch adviseur Linda van Berkel drie tips om regionale samenwerking op het gebied van begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie naar werk te laten slagen.

  Meer
  Publicatie
  Draaiboek sluitende aanpak jongeren met een beperking

  Een draaiboek, opgesteld voor de regio’s Noord Holland Noord en Friesland, om tot een sluitende aanpak te komen voor kwetsbare jongeren.

  Meer
  Publicatie
  (Niet) uitkeringsgerechtigde schoolverlaters van het VSO en Praktijk Onderwijs

  Acht good practices over de toeleiding van school naar werk.

  Meer
  Publicatie
  Evaluatie samenwerking uwv en gemeenten op gebied werk en inkomen

  Evaluatierapport over samenwerking uwv en gemeenten over de periode 2012-2014

  Meer
  Publicatie
  Regionale samenwerking in goede banen

  Arbeidstoeleiding van jongeren uit het vso, pro en mbo1. Ervaringen uit de samenwerkingspraktijk.

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  7. Stages en werkplekken

  Vo, PrO en mbo vissen in dezelfde regionale vijver om stageplekken voor eigen leerlingen te bemachtigen. Regionale afstemming, waarbij gemeenten als neutrale partij een begeleiden rol kunnen spelen, kan het vinden van stage- en werkplekken vergemakkelijken.

  Meer
  Veelgestelde vraag
  Waar gaat Regionaal Onderwijsbeleid over?

  Regionaal Onderwijsbeleid gaat over samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en arbeidsmarkt rondom thema’s die hen (regionaal) verbinden. Eind 2014 is de VNG een meerjarig ondersteuningtraject ‘Van onderwijs naar arbeidsmarkt: Naar nieuw regionaal onderwijsbeleid’ gestart. De VNG wilde gemeenten motiveren en ondersteunen om in samenwerking met onderwijs en werkgevers in de regio een nieuwe invulling te geven […]

  Meer
  Pagina
  Home

  Regionale samenwerking tussen onderwijs en gemeenten Met het project Regionaal OnderwijsBeleid (ROB) ondersteunde de VNG tussen 2015 en 2017 initiatieven voor regionale samenwerking tussen gemeenten, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en overige actoren, waaronder werkgevers. Gemeenten en onderwijs hebben sinds 2015 meer ruimte om samen in te zetten op doorgaande onderwijsloopbanen. Bijvoorbeeld door verbindingen aan te brengen tussen passend onderwijs, jeugdhulp, […]

  Meer