• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "vo"

  Voorbeeld
  Zuid Limburg: inrichting zorgknooppunt

  Pilot regio Zuid Limburg De pilot Zuid Limburg betreft ondersteuning van de werkgroep Passend Onderwijs-Jeugdzorg Zuid Limburg met voorbeelden en informatie uit de rest van het land. Doel van de werkgroep is het ondersteunen van po, vo, mbo en gemeenten, bij het inrichten van een zorgknooppunt dat het zorgadviesteam vervangt en wordt uitgebreid met extra […]

  Meer
  Voorbeeld
  Nijmegen: VO

  Pilot regio Nijmegen: VO In de regio Nijmegen is een langlopend en goed functionerend leernetwerk van schoolleiders in het vo actief (contact schoolleiders Nijmegen e.o.). Naast schoolleiders worden ook lerarenopleiders, bestuurders en andere betrokkenen uitgenodigd. Dit schoolleidersnetwerk gaat samen met het Ministerie van OCW komende periode onderzoeken welke rol netwerken en synergie tussen netwerken kunnen […]

  Meer
  Veelgestelde vraag
  Welk onderwijsaanbod zijn scholen of schoolbesturen verplicht in stand te houden?

  Scholen zijn verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. In sommige regio’s komt er door teruglopende leerlingaantallen druk te staan op het onderwijsaanbod. Door samenwerking kunnen scholen leerlingen samen lesgeven, waardoor het makkelijker wordt de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Scholen kunnen leerlingen aan elkaar uitbesteden. Voor scholen die gezamenlijk de profielen of sectoren in vwo, havo of de […]

  Meer
  Publicatie
  Evaluatie voorzieningenplanning vo

  Evaluatie van de wet voorzieningplanning in het vo.

  Meer
  Voorbeeld
  Nijmegen: passend werk

  Doel van de pilot was om het thema op de gezamenlijke agenda te plaatsen en tot nieuwe initiatieven te komen. In overleg met het de gemeente Nijmegen, ROC Nijmegen, RE College, MEE, Jongerenloket, werkgevers- en werknemersorganisaties is voor de doelgroep een projectopzet met verbeterpunten opgesteld.

  Meer
  Voorbeeld
  Flevoland: jongeren in kwetsbare positie

  In de regio Flevoland is ingezet op het verbinden van de regionale en lokale aanpakken jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie, waarbij gemeenten nog nadrukkelijker partnerschap aangaan met het onderwijs.

  Meer
  Voorbeeld
  Drenthe: het Toekomstloket

  In de regio Noord- en Midden-Drenthe is ingezet op de doorontwikkeling van het reeds bestaande Toekomtsloket tot een schakelpunt voor jongeren van 12-27 jaar in de regio. De contactgemeente Assen (RMC) heeft daarin het voortouw genomen. Uitgangspunt is ‘Lokaal als het kan, regionaal als het moet’.

  Meer