• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Regionale arbeidsmarkt

  Veel jongeren slagen er niet in om na hun beroepsopleiding werk te vinden of werk te behouden. Vaak denken we daarbij aan jongeren die vanwege persoonlijke problemen geen baan kunnen krijgen. In veel gevallen gaat het echter om iets anders: de beroepsopleiding die men heeft gevolgd, biedt onvoldoende perspectief op werk.

  HOE kan regionale samenwerking helpen?
  Ontwikkelingen in het onderwijs, waaronder de nieuwe vmbo profielen en mbo programma’s, zijn gericht op het sneller en beter inspelen op ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt. Binnen het mbo leiden de zorgplichten (die afstemming over opleidingsaanbod in de regio verplichten) tot opleidingen met een duidelijker arbeidsmarktperspectief en vermindering van concurrentie met opleidingen. Deze ontwikkelingen maken het onderwijsaanbod is afgestemd met de vragen en mogelijkheden van de regionale arbeidsmarkt. Regionale samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en arbeidsmarkt op deze terreinen maakt dat de kansen die hiermee optreden ook benut worden.

  WAT moet er gebeuren?
  De afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt is in eerste instantie een zaak van scholen en bedrijven zelf. Regionaal spelen gemeenten daarin ook een grote rol. Niet alleen zijn gemeenten zelf vaak grote werkgevers, gemeenten zijn ook actor in de regionale economische ontwikkeling.

  • Gebruik de nieuwe arbeidsmarktregio’s. Dit platform van overleg en afstemming, waar overheid, ondernemers en onderwijs in participeren, biedt gelegenheid om af te stemmen. Gemeenten kunnen daar een trekkende rol vervullen. Zij kunnen via dit platform afspraken maken met partijen om onderwijs (aanbod) en arbeidsmarkt (vraag) regionaal beter te laten aansluiten.
  • Vervul een rol in informatievoorziening. Samen met het regionaal werkbedrijf kan de gemeente informatie leveren over o.a. arbeidsmarkt, werkzoekenden, kansrijke/arme branches en nieuwe ontwikkelingen op regionaal niveau.
  • Speel een rol in de voorlichting van leerlingen en studenten. Leerlingen- en studentenstromen laten zich niet makkelijk laten sturen. Hoe beter leerlingen geïnformeerd zijn, hoe groter de kans dat zij kiezen voor opleidingen met werkperspectief. Veel gemeenten vervullen een verbindende rol als het gaat om de inzet van scholen en bedrijven voor de loopbaanoriëntatie en beroepskeuze van jongeren.

  De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt is primair een zaak van scholen en bedrijven. Gemeenten hebben echter op verschillende manieren ook met dit vraagstuk te maken. Vanuit het economisch beleid stuurt men op een sterke arbeidsmarkt en onderwijs dat inspeelt op lokale en regionale ontwikkelingsplannen. Vanuit werk en inkomen werkt men aan preventie van jeugdwerkloosheid. Voor het regionaal onderwijsbeleid liggen er kansen om inhoudelijk mee te denken over de aansluitingsvragen.

  Voorbeelden

  In de regio FoodValley (Gelderse Vallei) is in 2008 de Stichting Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Valleiregio (POA) opgericht. Doel van POA is het verbeteren van de aansluiting van de hele onderwijskolom op de regionale arbeidsmarkt en alles dat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. In de POA werken overheid, onderwijs en ondernemers samen. Voor meer informatie zie: www.arbeidsmarktgelderland.nl

  Documentatie

  • Meer over zorgplichten? De zorgplicht arbeidsmarktperspectief moet ervoor zorgen dat studenten kiezen voor een opleiding met kansen op werk. De zorgplicht doelmatigheid moet voorkomen dat het opleidingenaanbod van scholen in een regio ondoelmatig wordt, dat wil zeggen dat er te weinig studenten per locatie zijn om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen. Zie ook cmmbo.nl
  • Voor meer informatie over nieuwe onderwijsprogramma’s in het vmbo zie: vernieuwingvmbo.nl
  • Voor nieuwe programma’s in het mbo zie: herzieningmbo.nl Over afstemming en samenwerking rondom zorgplichten van het mbo www.s-bb.nl (kans op werk, kans op stage).
  • De Programmaraad is een samenwerkingsverband van VNG, Divosa, UWV en Cedris, deels gefinancierd door het ministerie van SZW. De Programmaraad ondersteunt UWV en gemeenten met raad en daad bij de ontwikkeling van de regionale samenwerking. Meer informatie op samenvoordeklant.nl