• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Aansluiting vmbo – mbo

  Een goede aansluiting tussen het vmbo en mbo is een verantwoordelijkheid van het onderwijs zelf. Het is echter ook bij uitstek een onderwerp dat om regionale afstemming vraagt. Het is een onderwerp waarbij er voor gemeenten meerwaarde is te behalen: samenwerking tussen vmbo, mbo en gemeenten voorkomt voortijdig schoolverlaten en te sterke onderlinge concurrentie tussen scholen. Daarnaast maakt samenwerking regionale afstemming in de planning van voorzieningen mogelijk en biedt het een kans de regionale kwaliteit van het vmbo en mbo onderwijs te vergroten.

  HOE kan regionale samenwerking helpen?
  Om goede aansluiting mogelijk te maken zijn twee vormen van samenwerking denkbaar.

  De doorlopende leerling 
  De eerste mogelijkheid is die van de doorgaande schoolloopbaan van de leerling, ofwel de doorlopende leerling. Daarbij gaat het enerzijds om de voorbereiding van de leerling op de keuze voor vervolgonderwijs (loopbaanoriëntatie, meeloopdagen, oriëntatiestages). Anderzijds gaat het om een goede overgang van naar het mbo (tijdig aanmelding, gebruik overdrachtsdossiers, warme overdracht, monitoring overgang).

  Doorlopende leerlijnen
  Een meer intensieve vorm van samenwerking betreft doorlopende leerlijnen. Het gaat om inhoudelijke afstemming van leerinhouden, docenten, leervormen, examinering en cultuur (pedagogisch-didactische aanpak). Die inhoudelijke afstemming is voor veel betrokkenen wenselijk, maar in de praktijk lastig te realiseren. Oorzaken zijn zowel praktisch (switchende leerlingen en organiseerbaarheid), als fundamenteel: het vraagt om veel vertrouwen tussen autonome instellingen.

  WAT moet er gebeuren?

  Een goede aansluiting tussen vmbo en mbo is in eerste instantie een zaak van de onderwijsorganisaties zelf. Mogelijke acties om aansluiting te verbeteren zijn:

  • Grijp de invoering van nieuwe profielen in vmbo en de vernieuwing van de opleidingsprogramma’s in het mbo aan om aanbod opnieuw af te stemmen met elkaar en met het bedrijfsleven.
  • Zet het leerlingvolgsysteem in voor de overgangsperiode tussen vmbo en mbo. Zo wordt bewaakt of leerlingen na de zomer daadwerkelijk starten met hun mbo-opleiding. Niet geplaatste leerlingen worden opgezocht en begeleid om zich alsnog in te schrijven. Gemeenten kunnen hier een rol spelen (vanuit leerplicht/RMC) om de overgang te helpen bewaken en om de samenwerking te stimuleren.
  • Neem als gemeente het initiatief tot, faciliteer en stimuleer samenwerking tussen vmbo en mbo. Concreet zetten gemeenten leerplichtcapaciteit in om ervoor te zorgen dat leerlingen niet tussen wal en schip raken bij de overgang van vmbo naar mbo.

  Verder zijn gemeenten vaak partner om bedrijven en instellingen zover te krijgen dat zij stageplaatsen of meeloopdagen organiseren.

  Voorbeelden:

  Zie voor vragen over dit onderwerp de veelgestelde vragen op deze site.

  Voorbeelden

  • Samenwerking rondom de overgang vmbo-mbo vindt in veel regio’s plaats. Een goed voorbeeld is de regio Eemland: aanpakvsveemland.nl/portal-overstap-eemland.
  • In Den Haag werken de scholen en ook de gemeente samen in Spirit4you om de overgang een aansluiting tussen vmbo en mbo te verbeteren. Zie spirit4you.nl.
  • Het Twents Aansluitingsnetwerk wil leerlingen uit het vmbo in staat stellen om de juiste keuze te maken voor een vervolgopleiding op het mbo. Met dat doel voor ogen hebben zestien Twentse vmbo-scholen en mbo-aanbieders AOC-Oost en ROC van Twente de handen ineengeslagen. Zie http://aansluitingsnetwerk.nl/over-ons

  Documentatie