• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Verzuim & uitval

  Gemeenten hebben een lokale en regionale verantwoordelijkheid voor jongeren die verzuimen uit het onderwijs of uitvallen voordat ze een startkwalificatie gehaald hebben. Op regionaal niveau is vanuit het convenant voortijdig schoolverlaten (vsv) een samenwerkingsstructuur ontwikkeld. De basis voor het voorkomen en aanpakken van verzuim en uitval ligt bij een goede uitvoering van de eigen taken. Dat wil zeggen: goed onderwijs en een goede uitvoering van leerplicht en RMC. Jongeren met meervoudige problemen vragen om verdergaande samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, zorgaanbieders en bedrijven.

  HOE kan regionale samenwerking helpen?
  De regionale samenwerking rond verzuim en vsv gaat een nieuwe fase in, waarin het werkveld van de leerplicht- en RMC-coördinator sterk in ontwikkeling is. Dit betekent dat de leerplicht- en RMC-professional zich, naast de kennis van het wettelijke, gemeentelijke en regionale kader, zich ook moet beroepen op competenties als strategische visie, invloed in het netwerk en overtuigingskracht. Als RMC-coördinator sturen zonder formele macht vraagt om gezag, maar ook om nieuwe of herziene (regionale) afspraken, bijstelling van taakverdelingen en om het kunnen leggen van verbindingen in het sociale domein.

  De ontwikkelingen op gebied van verzuim en uitval, zoals de invoering van Passend Onderwijs of extra aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie, bieden ook mogelijkheden om regionaal samenhangend beleid te ontwikkelen waarin  de aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten wordt verbreed.

  WAT moet er gebeuren?
  Om de thuiszittersproblematiek aan te pakken, is het belangrijk dat professionals uit zorg en onderwijs een gezamenlijk aanbod doen dat past bij de specifieke problematiek van de jongere en het gezin. Professionals moeten kunnen inschatten wat de jongere nodig heeft en hoe er vanuit zorg en onderwijs kan worden bijgedragen aan oplossingen. Daarvoor is het belangrijk dat professionals het zorg- en onderwijsaanbod kennen en informatie actief gedeeld wordt.

  De volgende acties zijn denkbaar:

  • Stel een gezamenlijke, regionale visie op over het verbinden van de regionale vsv-aanpak met overige regionale plannen tussen gemeente, onderwijs en arbeidsmarkt.
  • Maak met elkaar bestuurlijke, meerjarige afspraken over regionale aanpak, organisatie, financiering/budgetbewaking en eventuele borging.
  • Verbreed maatregelen en monitoring vsv naar de doelgroepen PrO en VSO.
  • Zorg met elkaar dat organisaties en mensen elkaar en elkaars expertise kennen (intern en extern; lokaal, regionaal en landelijk)
  • Bepaal met elkaar de rolverdeling van scholen, gemeenten, zorgaanbieders, regionaal werkbedrijf e.a.
  • Stem met gemeenten onderling af over preventieve inzet leerplicht/RMC in vo, VSO en mbo.
  • Stem binnen de gemeente af tussen o.a. leerplicht/RMC, werk en inkomen en Wmo.
  • Bied beleidsmatige ruimte aan voor oplossingen in de uitvoering.
  • Breng leerlingen met hulpvragen in beeld en volg ze.
  • Evalueer de effecten van de aanpak en stel bij waar nodig.
   Op bijna alle relevante terreinen zijn wets- en beleidswijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op verzuim en uitval. Een greep uit de veranderingen: extra aandacht en middelen voor jongeren in een kwetsbare positie in de RMC-regeling, invoering passend onderwijs, aanscherping instroomeisen mbo-2, invoering uitstroomprofielen VSO, invoering entree, invoering Participatiewet, inwerkingtreding Banenafspraak en het Doelgroepenregister.

  Voorbeelden

  • In Amsterdam richt het project School2Work (S2W) zich op jongeren tussen 15 en 20 die op veel plekken zijn uitgevallen. Er wordt op maat onderwijs gegeven en begeleid werk aangeboden. In het project werken gemeente, DWI, Spirit en ROC samen. Meer informatie is hier te vinden.
  • Pluscoaching is een aanbod voor jongeren tussen de 12 en 23 uit Zuid-Holland Noord, Haaglanden en Westland. Pluscoaching wordt ingezet om overbelaste jongeren te helpen bij het behalen van hun startkwalificatie. Het is een vorm van ondersteuning voor jongeren met meervoudige problematiek (een combinatie van verschillende soorten probleemgedrag of problemen op meerdere levensgebieden).
  • De RMC-regio Utrecht heeft haar nieuwe vsv-aanpak verbonden met de Jeugdwerkloosheidsaanpak, waarbij aandacht is voor vsv en teruggeleiding naar onderwijs of doorstroom naar arbeid.
  • Het Loket Wijk in Wijk bij Duurstede werkt samen met leerplicht op het gebied van uitval. Lees meer over het Loket in dit artikel.