• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Stages en werkplekken

  In de route naar werk is het leren in en van de praktijk een onmisbare schakel. Het vinden van voldoende en passende stage- en leerwerkplekken is een uitdaging voor scholen. Dit geldt met name voor specifieke doelgroepen en specifieke opleidingen. Juist voor bijvoorbeeld jongeren met een beperking of leerlingen in het VSO en PrO is het vinden van een stageplek van groot belang. In een bedrijf of instelling leren jongeren hetgeen ze op school geleerd hebben toe te passen. Daar ontwikkelen ze de competenties die nodig zijn om later aan het werk te gaan. Ook is de stage vaak een opstap naar werk bij het stagebedrijf.

  HOE kan regionale samenwerking helpen?
  Scholen opereren vaak zelfstandig op de stagemarkt. Zij proberen ieder de eigen leerlingen onder te brengen. Door veranderingen in beleid en regelgeving zijn vsv, praktijkonderwijs, entree-opleiding, vmbo en mbo nog meer dan voorheen gericht op de regionale arbeids- en stagemarkt. Meer en betere regionale afstemming kan voorkomen dat de zwakste leerlingen (of de zwakste scholen en opleidingen) met lege handen staan. Afstemming is hiervoor nodig, maar ook gezamenlijke acties om het aanbod van plaatsen te vergroten en het bestaande aanbod beter te benutten.

  WAT moet er gebeuren?
  Gemeenten kunnen een belangrijke rol vervullen:

  • Speel een voortrekkersrol in het vergroten van het stageplaatsenaanbod. Dat kan door bedrijven en instellingen te stimuleren, bijvoorbeeld in het kader van SROI-afspraken (social return on investment). Maar ook door zelf het goede voorbeeld te geven.
  • Geef specifieke aandacht aan de leerwerkplekken die nodig zijn voor de BBL (werken en leren). Deze plekken zijn vooral voor jongvolwassenen van groot belang. Het geeft hen de mogelijkheid om een opleiding te volgen en tegelijkertijd te werken en een inkomen te verdienen. Het aantal BBL-plekken is de afgelopen jaren drastisch afgenomen. Gemeenten kunnen het voortouw nemen bij actieplannen om nieuw BBL-aanbod te realiseren.
  • Bevorder afstemming tussen scholen en opleidingen over stage en werving van stagebedrijven. Bedrijven willen dat ook graag en de schaarste in stageplekken kan door samenwerking beter omgezet worden. Gemeenten kunnen, als neutrale partij, een verbindende en initiërende rol spelen.

  Voorbeelden

  ROBopstage.nl is een gezamenlijk initiatief van mbo- en hbo-onderwijs in de regio Amersfoort. Daarin participeert ook het BPV-bureau Amersfoort dat werkt voor de drie mbo-instellingen in de regio. Het initiatief richt zich op opleidingen in de sector Zorg.

  Documentatie