• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Scholing werkzoekenden

  Steeds minder jongeren verlaten zonder startkwalificatie het onderwijs. Toch zijn er landelijk nog tienduizenden jongeren die geen werk hebben én geen afgeronde opleiding. Voor gemeenten vormen zij een moeilijk bereikbare doelgroep. De Participatiewet biedt mogelijkheden om deze jongeren terug naar het beroepsonderwijs te sturen (scholingsplicht). In de praktijk blijkt dat geen echter makkelijke route. Tegelijkertijd is ook toeleiding naar werk lastig omdat de jongere geen afgeronde opleiding heeft en vaak essentiële werknemersvaardigheden mist. Daarnaast vinden ook jongeren met een startkwalificatie vaak geen baan. Voor hen is omscholing of aanvullende scholing een mogelijke oplossing om de kansen op werk te vergroten.

  HOE kan regionale samenwerking helpen?
  Om opleiding, scholing of training in te zetten voor werkzoekende jongeren zijn twee routes. Ten eerste kan gekeken worden naar het reguliere onderwijs, veelal het mbo. Daarnaast zijn er ook korte cursussen en trainingen, verzorgd door particuliere aanbieders. Gemeenten hebben wettelijke mogelijkheden om jongeren op te leggen weer naar school te gaan. Gemeenten kunnen echter ook door middel van overleg met mbo en andere aanbieders op zoek gaan naar een passend scholingsaanbod. Ook kunnen gemeenten in de regio mogelijkheden onderzoeken om bijvoorbeeld het werkend leren stimuleren (zogenoemde BBL-opleiding). In gesprek gaan met werkgevers in de regio is dan een vereiste.

  WAT moet er gebeuren?
  Gemeenten zijn bij uitstek de partij die op dit thema het voortouw kunnen en moeten nemen. Door structureel overleg op te zetten met het mbo en met andere scholingsaanbieders kan scholing en opleiding op maat worden ingezet. Mogelijke acties zijn:

  • Bepaal gezamenlijk voor welke jongeren een mbo-opleiding haalbaar en wenselijk is. In sommige regio’s hebben gemeenten en mbo daarvoor vast overleg ingericht.
  • Creëer met werkgevers in de regio nieuwe BBL-plekken.
  • Verken als gemeenten ook gezamenlijk andere mogelijkheden.
  • Onderzoek gezamenlijk (mbo en gemeenten) hoe het mbo aantrekkelijker kan worden voor een oudere doelgroep van werkzoekenden.
  • Stem binnen de regio af over kortdurende scholingstrajecten.

  Voorbeelden

  • Scholingsplichtteam Twente: “Het scholingsplichtteam is een gezamenlijk initiatief van het Leerwerkloket en de Aanpak Jeugdwerkloosheid. De taak van het scholingsplichtteam is gemeenten te adviseren of individuele jongeren aan de scholingsplicht gehouden kunnen worden. Daartoe onderzoekt het team de mogelijkheden van de jongere voor scholing. Welke opleiding is passend en biedt perspectief? Zijn de randvoorwaarden oké. Het team geeft vervolgens een advies.” (Bron: Perspectief 23-plus, zie hierna). Meer informatie op te vragen via: twente.lerenenwerken.nl.
  • 1000-jongerenplan: verschillende instanties, waaronder gemeenten, werken samen om jongeren met problemen op meerdere leefgebieden en een zwakke positie op de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

  Documentatie