• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Terugplaatsing van werkzoekenden

  Toeleiding naar werk voor jongeren zonder afgeronde opleiding is lastig omdat zij vaak essentiële werknemersvaardigheden missen. Ook jongeren die wel een startkwalificatie hebben gehaald, vinden vaak geen baan. Voor hen is omscholing of aanvullende scholing een mogelijke oplossing om de kansen op werk te vergroten. De Participatiewet biedt mogelijkheden om jongeren zonder afgeronde opleiding naar het beroepsonderwijs te sturen (scholingsplicht), maar in de praktijk blijkt dat geen makkelijke route. Ook voor jongeren met een afgeronde opleiding is instroom op de arbeidsmarkt lastig.

  HOE kan regionale samenwerking helpen?
  Om het mbo toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor de doelgroep van jongeren en jongvolwassenen zonder werk en zonder startkwalificatie is op verschillende fronten verbetering en vernieuwing nodig. Regionale samenwerking binnen het onderwijs kan een voor de doelgroep meer passend en aantrekkelijker aanbod realiseren. Voorbeelden zijn:

  • verkorte opleidingstrajecten,
  • leren met behoud van uitkering,
  • flexibele instroommomenten,
  • voorschakeltrajecten,
  • volwassenengroepen,
  • nieuwe combinaties van leren en werken.

  Daarnaast kan regionale samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven het aanbod vergroten van mogelijkheden om leren en werken te combineren. Dat kan bijvoorbeeld door BBL-plekken aan te bieden, maar ook door nieuwe vormen van werkend leren te ontwikkelen.

  WAT moet er gebeuren?
  Gemeenten zijn bij uitstek de partij die op dit thema het voortouw kunnen en moeten nemen. Door structureel overleg op te zetten met het mbo en met andere scholingsaanbieders kan scholing en opleiding op maat worden ingezet. Mogelijke acties zijn:

  • Bepaal gezamenlijk voor welke jongeren een mbo-opleiding haalbaar en wenselijk is. In sommige regio’s hebben gemeenten en mbo daarvoor een vast, periodiek overleg ingericht.
  • Creëer met werkgevers in de regio nieuwe BBL-plekken. Verken als gemeenten ook gezamenlijk andere mogelijkheden. Geef als gemeenten het goede voorbeeld door zelf leerwerkplekken aan te bieden en door in overleg te gaan met gesubsidieerde instellingen om meer plekken aan te bieden.
  • Onderzoek gezamenlijk (mbo en gemeenten) hoe het mbo aantrekkelijker kan worden voor een oudere doelgroep van werkzoekenden.
  • Stem binnen de regio af over kortdurende scholingstrajecten.
  • Motiveer jongeren om met scholing aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van alternatieven voor de scholingsplicht, zoals actieve begeleiding.

  Voorbeelden

  • Scholingsplichtteam Twente: “Het scholingsplichtteam is een gezamenlijk initiatief van het Leerwerkloket en de Aanpak Jeugdwerkloosheid. De taak van het scholingsplichtteam is gemeenten te adviseren of individuele jongeren aan de scholingsplicht gehouden kunnen worden. Daartoe onderzoekt het team de mogelijkheden van de jongere voor scholing. Welke opleiding is passend en biedt perspectief? Zijn de randvoorwaarden oké. Het team geeft vervolgens een advies.” (Bron: Perspectief 23-plus, zie hierna). Meer informatie op te vragen via: twente.lerenenwerken.nl.
  • 1000-jongerenplan: verschillende instanties, waaronder gemeenten, werken samen om jongeren met problemen op meerdere leefgebieden en een zwakke positie op de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Zie: www.1000jongeren.nl

  Documentatie