• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Met wie kan ik mijn ambities realiseren?

  Bij elk thema in regionale samenwerking zijn net andere partners betrokken. Denk hierbij aan scholen, bedrijven en zorginstellingen. Ook binnen de gemeente zijn meerdere partijen betrokken: RMC, jongerenloket, wijkteams, sociale dienst, jeugd en WMO. Allen hebben een eigen (deel)opdracht en specifieke belangen, belangrijk bij samenwerking en het oppakken van gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

  Partijen

  Afhankelijk van hoe jouw gemeente en jouw regio is georganiseerd kun je afgestemd op jouw ambitie de juiste partners betrekken. Bedenk hierbij dat “de regio” niet een op voorhand vaststaand samenwerkingsverband hoeft te zijn. Met “de regio” bedoelen wij hier alle anderen die voor ‘jouw’ leerlingen en studenten relevant zijn.
  Je hoeft niet alle mogelijke partijen in beeld te hebben voordat je begint. Begin met een aantal van de bovengenoemde partijen – welke rol hebben zij mogelijk binnen jouw ambitie? Ken je ze al? Het in contact komen met een paar partijen – binnen en buiten jouw gemeente – kan een goede eerste stap zijn. Het uitwisselen van informatie en contactgegevens levert al een goede basis van samenwerking, zoals het voorbeeld van de Sociale Dienst Drechtsteden ook aantoont.

   Belangen

  Om de samenwerking succesvol te laten verlopen, is het goed om alert te zijn op belangen en – wanneer het zo ver is – de gezamenlijke ambitie helder verwoord te hebben. Op ieder thema – bijvoorbeeld doorstroom naar werk, of opvangen krimp – heb je met verschillende partijen te maken. En ieder van die partijen heeft een ander belang in de samenwerking.

  Een stakeholderanalyse kan helpen om de verschillende partijen en hun belangen in kaart te brengen. Het vertrekpunt is je eigen positie in het speelveld. Bij het maken van de stakeholderanalyse en het inventariseren van belangen speelt dan ook altijd de vraag ‘waar sta ik?’. Op basis van zo’n analyse kun je verder gaan kijken naar de derde stap – het organiseren van samenwerking.

  In de pilotregio Eem stond de vraag ‘waar sta ik?’ centraal. De RMC-contactgemeente wilde het RMC opnieuw positioneren en heeft zich daarbij afgevraagd wat haar unieke positie en rol is in het sociale domein. Dit was de basis voor het document ‘USP’s RMC in het sociale domein’. Naast het beschrijven van de eigen unieke positie, is ook aandacht besteed aan het beschrijven van de belangen van de contactschool en de contactgemeente. Door dit in kaart te brengen, werd het makkelijker om n een gezamenlijke ambitie voor het nieuwe vierjarige vsv-programma te formuleren.