• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Vraagstukken in regionale samenwerking onderwijs-zorg-arbeid

  Jongeren in de regio kansen bieden op een optimale schoolloopbaan en een succesvolle start op de arbeidsmarkt – daar gaat het om. Regionale samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, werkgevers en overige partners maakt het mogelijk meer kansen te creëren. Dat is van belang, met name voor die jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. Kansen kunnen komen door bijvoorbeeld verbindingen aan te brengen tussen passend onderwijs, jeugdhulp, Wmo en de aanpak van uitval en jeugdwerkloosheid.  De samenwerking zal zich vaak concentreren rond een van de tien inhoudelijke vraagstukken.

  infographic(2b)_aangepast-page-001

  Op deze pagina is informatie te vinden over deze vraagstukken. Ook is terug te lezen hoe pilotregio’s deze vraagstukken in hun regio hebben aangepakt.

  ROB-Tool: Inhoudelijke vraagstukken

  Bij dalende leerlingenaantallen biedt samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten binnen een regio een basis voor een goede instandhouding en spreiding van het onderwijsaanbod in het vo, speciaal onderwijs en mbo.

  Een goede aansluiting tussen het vmbo en mbo is in eerste instantie een verantwoordelijkheid voor het onderwijs zelf. Het is bij uitstek een onderwerp dat om regionale afstemming vraagt. Het is een onderwerp waarbij er ook voor gemeenten meerwaarde is te behalen.

  De basis voor het voorkomen en aanpakken van verzuim en uitval ligt bij een goede uitvoering van de eigen taken: goed onderwijs en een goede uitvoering van leerplicht en RMC. Bij jongeren met meervoudige problemen is regionale samenwerking noodzakelijk.

  Scholen voor v(s)o en mbo hebben vaak te maken met vele wijkteams in meerdere gemeenten voor leerlingen met een zorgvraag. Regionale samenwerking bespoedigt een samenhangende aanpak van onderwijsgerelateerde ondersteuning en zorg voor de jongere in gezin en omgeving.

  Jongeren uit het VSO, PrO en de entreeopleiding hebben vaak een extra steun in de rug nodig om een succesvolle overstap naar een baan te kunnen maken. Regionale afstemming tussen onderwijs, gemeenten en arbeidsmarkt helpt hierbij.

  Vele jongeren met een beperking die een beroepsopleiding volgen in het mbo vallen uit, halen geen diploma en hebben vervolgens problemen om werk te vinden. Ook voor hen die wel een diploma halen, is het vaak moeilijk passend werk te vinden. Samenwerking van gemeenten en onderwijs rondom stage en overgang naar werk helpt.

  Vo, PrO en mbo vissen in dezelfde regionale vijver om stageplekken voor eigen leerlingen te bemachtigen. Regionale afstemming, waarbij gemeenten als neutrale partij een begeleiden rol kunnen spelen, kan het vinden van stage- en werkplekken vergemakkelijken.

  In Nederland was lange tijd het streven om jongeren in een kwetsbare positie, al dan niet met extra begeleiding, een startkwalificatie te laten halen. Voor jongeren die het niet lukt een startkwalificatie te behalen ontstaan nu initiatieven die zich richten op het kwalificeren voor de arbeidsmarkt.

  De aanpak van het voortijdig schoolverlaten is succesvol geweest: steeds minder jongeren verlaten zonder startkwalificatie het onderwijs. Toch zijn er landelijk nog tienduizenden jongeren die geen werk hebben en geen afgeronde opleiding. Voor gemeenten vormen zij een moeilijke doelgroep.

  Ontwikkelingen in vmbo en mbo maken dat opleidingen meer en meer gericht zijn op de vragen van de regionale arbeidsmarkt. Regionale samenwerking, waarbij gemeenten als grote werkgever en actor in economische ontwikkelingen een rol spelen, bieden mogelijkheden om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te versterken.